D007-พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401 จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


ED S03,9912
C025,C111
D004,D007
ED S03,9912
C025,C111
D004,D007
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED S01,A301
C116
D004,D007
ED S01,A301
C116
D004,D007
ED S01,A301
C116
D004,D007
 


 


ED S03,9912
C025,C111
D004,D007
ED S03,9912
C025,C111
D004,D007
 


 


 


พุธ ED S02,A201
C043
D004,D007
ED S02,A201
C043
D004,D007
ED R03,8814
C105
D007
ED R03,8814
C105
D007
 


ED S01,A301
C116
D004,D007
ED S01,A301
C116
D004,D007
ED S01,A301
C116
D004,D007
 


 


พฤหัสบดี ED S02,A201
C043
D004,D007
ED S02,A201
C043
D004,D007
ED S07,B117
C114
D007
ED S07,B117
C114
D007
ED S07,B117
C114
D007
 


 


 


 


 


ศุกร์ ED R03,8814
C105
D007
ED R03,8814
C105
D007
ED S07,B117
C114
D007
ED S07,B117
C114
D007
ED S07,B117
C114
D007
 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED S03 พล084002 การสัมนาทางพลศึกษา
ED S01 วท074015 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน
ED S02 กศ063001 กฎหมายการศึกษา
ED R03 วท071034 ชีวิตและครอบครัว
ED S07 วท083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
====== อาจารย์ ======
C025 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C111 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
C116 อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ
C043 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
C105 อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C114 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
===== ห้องเรียน ======
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
A301 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 4 บรรจุดได้ 120 คน
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
8814 ห้องเรียน
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
====== นักศึกษา ======
D004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.4
D007 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401