H101-ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101 จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


SE 102,8817
C033
H101
SE 102,8817
C033
H101
SE 102,8817
C033
H101
 


SE 111,5514
C074
H101
SE 111,5514
C074
H101
SE 111,5514
C074
H101
 


 


อังคาร SE 117,5515
C037
H101
SE 117,5515
C037
H101
SE 117,5515
C037
H101
 


 


SE 101,7717
C032
H101
SE 101,7717
C032
H101
SE 101,7717
C032
H101
 


 


พุธ SE 112,5515
C062
H101
SE 112,5515
C062
H101
SE 112,5515
C062
H101
 


 


SE 113,9911
C020
H101
SE 113,9911
C020
H101
SE 113,9911
C020
H101
 


 


พฤหัสบดี SE 115,5513
C022
H101
SE 115,5513
C022
H101
SE 115,5513
C022
H101
 


 


SE 114,7717
C122
H101
SE 114,7717
C122
H101
 


 


 


ศุกร์ SE 116,5514
C074
H101
SE 116,5514
C074
H101
SE 116,5514
C074
H101
SE 116,5514
C074
H101
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 102 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
SE 111 ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
SE 117 ศท 041004 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับบัณฑิตฯ
SE 101 ศท 021009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
SE 112 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติฯ
SE 113 วท 083023 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
SE 115 วท 071002 กายวิภาคและสรีรวิทยา2
SE 114 วท 071113 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพฯส่งเสริม
SE 116 วท 023003 ชีวเคมีพื้นฐาน
====== อาจารย์ ======
C033 อาจารย์ อรรถพร คำพวง
C074 อาจารย์ ณัฎฐภรณ์ กุณา
C037 อาจารย์ดุสิต สุขประเสริฐ
C032 อาจารย์ปนัดดา จีนประชา
C062 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น
C020 ผศ.ดร. ภัททิตา โพธิมู
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C122 อ.วสันต์ เต็งกวน
===== ห้องเรียน ======
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
5514 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
5513 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
H101 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101