H201-ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE 208,5515
C080
H201
SE 208,5515
C080
H201
SE 208,5515
C080
H201
SE 208,5515
C080
H201
 


SE 201,8817
C033
H201
SE 201,8817
C033
H201
SE 201,8817
C033
H201
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE 203,6615
C122
H201
SE 203,6615
C122
H201
 


 


 


พุธ SE 204,9911
C020
H201
SE 204,9911
C020
H201
SE 204,9911
C020
H201
SE 233,6615
C031
H201
 


SE 202,5515
C062
H201
SE 202,5515
C062
H201
SE 202,5515
C062
H201
 


 


พฤหัสบดี SE 233,6615
C031
H201
SE 233,6615
C031
H201
SE 206,5515
C050
H201
SE 206,5515
C050
H201
 


SE 205,5515
C086
H201
SE 205,5515
C086
H201
 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 208 วท 082051 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
SE 201 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
SE 203 วท 071113 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพส่งเสริมฯ
SE 204 วท 083023 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
SE 233 วท 072125 ทักษะชีวิต
SE 202 ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
SE 206 วท 074032 การวัดและประเมินสุขภาพ
SE 205 วท 072101 การควบคุมและป้องกันโรค
====== อาจารย์ ======
C080 ดร. ชินวัฒน์ ไข่เกตุ
C033 อาจารย์ อรรถพร คำพวง
C122 อ.วสันต์ เต็งกวน
C020 ผศ.ดร. ภัททิตา โพธิมู
C031 ผศ. วนิดา โนรา
C062 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
C086 อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล
===== ห้องเรียน ======
5515 ห้องเรียน
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
6615 ห้องเรียน
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
====== นักศึกษา ======
H201 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201