H301-ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


SE 302,5515
C069
H301
SE 302,5515
C069
H301
SE 302,5515
C069
H301
 


 


อังคาร SE 308,B120
C061
H301
SE 308,B120
C061
H301
SE 308,B120
C061
H301
 


 


SE 306,5515
C050
H301
SE 306,5515
C050
H301
 


 


 


พุธ SE 305,6613
C086
H301
SE 305,6613
C086
H301
SE 305,6613
C086
H301
 


 


SE 303,5514
C031
H301
SE 303,5514
C031
H301
SE 303,5514
C031
H301
 


 


พฤหัสบดี SE 304,5514
C086
H301
SE 304,5514
C086
H301
 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE 301,5512
C043
H301
SE 301,5512
C043
H301
SE 301,5512
C043
H301
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 302 วท 124019 การสัมมนาทางการส่งเสริมสุขภาพ
SE 308 วท 072094 การจัดการกับน้ำหนักตัว
SE 306 วท 074032 การวัดและประเมินสุขภาพ
SE 305 วท 073077 ปฏิบัติการดูแลสุขภาพ1
SE 303 วท 071005 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
SE 304 วท 073022 พฤติกรรมสุขภาพ
SE 301 ศท 062004 กฏหมายในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C069 อาจารย์ณฐพัชร์ ไชยประสิทธิ์
C061 อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
C086 อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล
C031 ผศ. วนิดา โนรา
C043 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
===== ห้องเรียน ======
5515 ห้องเรียน
B120 ศูนย์วิทยาศาสตร์
6613 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
H301 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301