S001-ห้องเรียนวิชาเลือกกีฬา วทบ. ปี 3 จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE 324,S001
S001
s301
SE 324,S001
S001
s301
SE 324,S001
S001
s301
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE 325,S001
S001
s301
SE 325,S001
S001
s301
SE 325,S001
S001
s301
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 324 เลือก1 กิจกรรมเข้าจังหวะ, ลีลาศ, บาส1, บาส2
SE 325 เลือก2 แอโรบิกดานซ์1, แอโรบิกดานซ์2, ซอฟท์เทนนิส
====== อาจารย์ ======
S001 อาจารย์วิชาเลือกกีฬา วทบ.ปี 3
===== ห้องเรียน ======
S001 ห้องเรียนวิชาเลือกกีฬา วทบ. ปี 3
====== นักศึกษา ======
s301 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301