S002-ห้องเรียนวิชาเลือกกีฬาแต่ละชนิดกีฬา จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


SE 227,S002
S002
s202
SE 227,S002
S002
s202
SE 227,S002
S002
s202
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


SE 226,S002
S002,C019
s201
SE 226,S002
S002,C019
s201
SE 226,S002
S002,C019
s201
 


 ====== รายวิชา =====
SE 227 กอล์ฟ ยิมนาสติก ลีลาศ วอลเลย์ฯ ว่ายน้ำ2
SE 226 กอล์ฟ กิจกรรมเข้าจังหวะ ยิมนาสติก วอลเลย์ฯ ว่ายน้ำ ฟุตบอล
====== อาจารย์ ======
S002 อาจารย์วิชาเลือกกีฬา วทบ.ปี 2
C019 อาจารย์พรพรรณ กาญจนากร
===== ห้องเรียน ======
S002 ห้องเรียนวิชาเลือกกีฬาแต่ละชนิดกีฬา
====== นักศึกษา ======
s202 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
s201 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201