ตารางสอน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ตารางสอน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2557 (แก้ไข วันที่ 23/12/2557 )
==== นักศึกษา ====
0145-กศ 031003 นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯทางการศึกษา Sec.1 0001-กศ041001 การวัดและประเมินผลการศึกษา Sec.1 0002-กศ041001 การวัดและประเมินผลการศึกษา Sec.2
0003-กศ041001 การวัดและประเมินผลการศึกษา Sec.3 0011-กศ042003 วิจัยทางการศึกษา Sec.1 0012-กศ042003 วิจัยทางการศึกษา Sec.2
0013-กศ042003 วิจัยทางการศึกษา Sec.3 0014-กศ053005 จิตวิทยาสำหรับครู Sec.1 0015-กศ053005 จิตวิทยาสำหรับครู Sec.2
0006-กศ053005 จิตวิทยาสำหรับครู Sec.3 r101-การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101 r102-การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
r201-การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 r301-การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 t101-นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
t201-นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 t301-นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 sl04-พล 031014 ซอฟท์เทนนิส เลือก วทบ.กีฬา ปี 3
0058-พล 032047 ยิมนาสติก 2 Sec.1 sl01-พล 032064 แอโรบิกดานซ์1 เลือก วทบ.กีฬา sl02-พล 032065 แอโรบิกดานซ์2 เลือก วทบ.กีฬา ปี 3
sl03-พล 041007 บาสเกตบอล1 เลือก วทบ.กีฬา ปี 3 A001-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101 A002-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
A003-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103 A004-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104 B003-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B005-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202 C001-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.1 C002-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.2
C003-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.3 C004-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.4 C005-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.5
C006-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6 D001-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.1 D002-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.2
D003-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.3 D004-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.4 A005-พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
B001-พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 B002-พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202 B006-พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
B007-พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204 D007-พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401 C007-พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
0060-พล024005 เซปักตะกร้อ 2 Sec.1 0132-พล024005 เซปักตะกร้อ 2 Sec.2 0142-พล031003 กรีฑา 1 sec.1
0040-พล031006 กอล์ฟ Sec.1 0034-พล031008 กีฬ่าลีลาศ Sec.1 0035-พล031008 กีฬ่าลีลาศ Sec.2
0041-พล031017 เทควันโด 1 Sec.1 0036-พล031020 เทนนิส 1 Sec.1 0037-พล031023 เทเบิลเทนนิส 1 Sec.1
0050-พล031026 แบดมินตัน 1 Sec.1 0124-พล031034 มวยปล้ำ 1 0047-พล031036 มวยสากล 1 Sec.1
0042-พล031038 ยกน้ำหนัก 1 Sec.1 0043-พล031044 ยิงปืน 1 Sec.1 0038-พล031046 ยิมนาสติก 1 Sec.1
0044-พล031049 ยูโด Sec.1 0049-พล031051 เรือพาย Sec.1 0039-พล031064 แอโรบิกดานซ์ 1 Sec.1
0051-พล032004 กรีฑา 2 Sec.1 0125-พล032004 กรีฑา 2 Sec.2 0062-พล032007 กอล์ฟ 2 Sec.1
0063-พล032018 เทควันโด 2 Sec.1 0056-พล032021 เทนนิส 2 Sec.1 0057-พล032021 เทนนิส 2 Sec.2
0068-พล032027 แบดมินตัน 2 Sec.1 0064-พล032033 มวยไทย 2 Sec.1 0134-พล032033 มวยไทย 2 Sec.2
0065-พล032039 ยกน้ำหนัก 2 Sec.1 0133-พล032047 ยิมนาสติก 2 Sec.1 0066-พล032050 ยิงปืน 2 Sec.1
0067-พล032050 ยูโด 2 Sec.1 0052-พล032054 ว่ายน้ำ 2 Sec.1 0126-พล032054 ว่ายน้ำ 2 Sec.2
0059-พล032065 แอโรบิกดานซ์ 2 Sec.1 0069-พล033066 กลวิธีการฝึกฯ กรีฑา Sec.1 0070-พล033066 กลวิธีการฝึกฯ กรีฑา Sec.2
0096-พล033067 กลวิธีการฝึกฯ กอล์ฟ Sec.1 0097-พล033067 กลวิธีการฝึกฯ กอล์ฟ Sec.2 0100-พล033070 กลวิธีการฝึกฯ เทควันโด Sec.1
0101-พล033070 กลวิธีการฝึกฯ เทควันโด Sec.2 0082-พล033071 กลวิธีการฝึกฯ เทนนิส Sec.1 0083-พล033071 กลวิธีการฝึกฯ เทนนิส Sec.2
0098-พล033073 กลวิธีการฝึกฯ แบดมินตัน Sec.1 0099-พล033073 กลวิธีการฝึกฯ แบดมินตัน Sec.2 0086-พล033075 กลวิธีการฝึกฯ มวยไทย Sec.1
0087-พล033075 กลวิธีการฝึกฯ มวยไทย Sec.2 0091-พล033078 กลวิธีการฝึกฯ ยกน้ำหนัก Sec.1 0090-พล033078 กลวิธีการฝึกฯ ยกน้ำหนัก Sec.2
0092-พล033080 กลวิธีการฝึกฯ ยิงปืน Sec.1 0093-พล033080 กลวิธีการฝึกฯ ยิงปืน Sec.2 0084-พล033081 กลวิธีการฝึกฯ ยิมนาสติก Sec.1
0085-พล033081 กลวิธีการฝึกฯ ยิมนาสติก Sec.2 0094-พล033082 กลวิธีการฝึกฯ ยูโด Sec.1 0095-พล033082 กลวิธีการฝึกฯ ยูโด Sec.2
0071-พล033083 กลวิธีการฝึกฯ ว่ายน้ำ Sec.1 0072-พล033083 กลวิธีการฝึกฯ ว่ายน้ำ Sec.2 0123-พล041004 เซปักตะกร้อ 1 Sec.1
0048-พล041012 ฟุตซอล Sec.1 0054-พล041014 ฟุตบอล1 Sec.1 0140-พล041018 วอลเลย์บอล 1 Sec.1
0045-พล041022 แฮนด์บอล 1 Sec.1 0053-พล042008 บาสเกตบอล 2 Sec.1 0127-พล042008 บาสเกตบอล 2 Sec.2
0129-พล042015 ฟุตบอล 2 Sec.1 0130-พล042015 ฟุตบอล 2 Sec.2 0055-พล042019 วอลเลย์บอล 2 Sec.1
0131-พล042019 วอลเลย์บอล 2 Sec.2 0073-พล043024 กลวิธีการฝึกฯ เซปักตะกร้อ Sec.1 0074-พล043024 กลวิธีการฝึกฯ เซปักตะกร้อ Sec.2
0075-พล043025 กลวิธีการฝึกฯ บาสเกตบอล Sec.1 0076-พล043025 กลวิธีการฝึกฯ บาสเกตบอล Sec.2 0077-พล043027 กลวิธีการฝึกฯ ฟุตบอล Sec.1
0078-พล043027 กลวิธีการฝึกฯ ฟุตบอล Sec.2 0079-พล043029 กลวิธีการฝึกฯ วอลเลย์บอล Sec.1 0080-พล043029 กลวิธีการฝึกฯ วอลเลย์บอล Sec.2
0081-พล043029 กลวิธีการฝึกฯ วอลเลย์บอล Sec.3 0122-พล051002 กระบี่กระบอง 1 Sec.1 0061-พล052003 กระบี่กระบอง 2 Sec.1
0088-พล053004 กลวิธีการฝึกฯ กระบี่กระบอง Sec.1 0089-พล053004 กลวิธีการฝึกฯ กระบี่กระบอง Sec.2 0106-พล071001 เกมและเกมนำ
0105-พล071007 กิจกรรมเข้าจังหวะ 0046-พล072024 ศิลปป้องกันตัว Sec.1 0135-พล082053 สังคมวิทยาการกีฬา sec.1
0136-พล082053 สังคมวิทยาการกีฬา sec.2 0137-พล082053 สังคมวิทยาการกีฬา sec.3 sl21-วท 081204 กอล์ฟ เลือก วทบ.กีฬา ปี 2
sl23-วท 081254 วอลเลย์บอล เลือก วทบ.กีฬา ปี 2 sl22-วท 083205 จัดการฯกอล์ฟ เลือก วทบ.กีฬา ปี 2 0004-วท082010 การป้องกันและการปฐมพยาบาลฯ Sec.1
0007-วท082010 การป้องกันและการปฐมพยาบาลฯ Sec.2 0008-วท082010 การป้องกันและการปฐมพยาบาลฯ Sec.3 0009-วท082052 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย Sec.1
0010-วท082052 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย Sec.2 0138-วท083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย Sec.1 0139-วท083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย Sec.2
s101-วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101 s102-วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102 s201-วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
s202-วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202 s301-วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 s401-วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
0026-ศท 062005 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Sec.1 0027-ศท 092002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต Sec.1 0104-ศท 092002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต Sec.2
0018-ศท012003 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Sec.1 0016-ศท021001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Sec.1 0017-ศท021001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Sec.2
0020-ศท032003 มนุษย์สัมพันธ์ 0022-ศท032004 การพัฒนาบุคลิกภาพ Sec.1 0023-ศท032004 การพัฒนาบุคลิกภาพ Sec.2
0021-ศท032004 จิตวิทยาทั่วไป Sec.1 0019-ศท041001 คุณธรรม จริยธรรมฯ Sec.1 0024-ศท051001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ Sec.1
0025-ศท062004 กฎหมายในชีวิตประจำวัน Sec.1 0028-ศท072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ Sec.1 0029-ศท072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ Sec.2
0030-ศท072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ Sec.3 0031-ศท072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ Sec.4 0032-ศท072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ Sec.5
0033-ศท072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ Sec.6 0103-ศท081001 คณิตศาตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน H101-ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
H201-ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 H301-ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 H401-ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401

==== อาจารย์ ====
C001-ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ C004-ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์ C005-ดร. สมชาย กุลโสภิต C006-อาจารย์ วัฒนา สุริยจันทร์
C009-อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์ C012-รศ. ชูระวี สุริยจันทร์ C014-รศ. สุดยอด ชมสะห้าย C018-อาจารย์กิ่งกาญจน์ นาคะกุล
C019-อาจารย์พรพรรณ กาญจนากร C020-ผศ.ดร. ภัททิตา โพธิมู C021-ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์ C022-ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C024-อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์ C025-ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย C028-อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน C029-อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
C030-อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์ C031-ผศ. วนิดา โนรา C032-อาจารย์ปนัดดา จีนประชา C033-อาจารย์ อรรถพร คำพวง
C034-อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด C035-อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร C036-ดร. ลัดดา เรืองมโนธรรม C037-อาจารย์ดุสิต สุขประเสริฐ
C038-อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ C039-อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร C040-อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์ C041-อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C042-อาจารย์อรรณพร สุริโย C043-อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์ C045-อาจารย์ สุนทร จันทร์พรหม C046-อาจารย์ กมลา ชัยพร
C047-อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์ C048-อาจารย์แสงเดือน สว่างวัล C049-อาจารย์รุ่งนภา โท๊ะทองซิว C050-อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
C052-อาจารย์สิรีลักขณ์ ร่มพล C053-อาจารย์กุลชาดา ศรีใส C054-อาจารย์ฤทธิเดช อาภรณ์ C056-อาจารย์ สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
C058-อาจารย์ศุภกร ลาภกองศิลป์ C060-อาจารย์ทักษดนัย กาญจนากร C061-อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์ C062-อาจารย์อภิชาต โชติชื่น
C064-อาจารย์ อรวรรณ อุทัยมณีรัตน์ C065-อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์ C066-อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล C067-ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
C068-อาจารย์ วรางคณา สารศิลป์ C069-อาจารย์ณฐพัชร์ ไชยประสิทธิ์ C074-อาจารย์ ณัฎฐภรณ์ กุณา C075-อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ
C077-ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์ C079-อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์ C080-ดร. ชินวัฒน์ ไข่เกตุ C083-อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C084-อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์ C086-อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล C087-อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์ C092-ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
C102-อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา C104-อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์ C105-อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง C107-อาจารย์กษิรา กาเยาว์
C108-อาจารย์วรากร คำปลิว C109-อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา C110-อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์ C111-อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
C112-อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์ C113-อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา C114-อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล C115-อาจารย์อาทิตย์ บุญเซ่ง
C116-อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ C117-อาจารย์ บรรเจิด สันสุวรรณ C118-อ.พงษ์ศักดิ์ หยางรุ่งระวิน C119-ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
C120-อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี C121-อาจารย์ธนเศรษฐ์ วงค์วัชรอำพน C122-อ.วสันต์ เต็งกวน C124-อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
C126-อาจารย์ภิชชาภร กิตติณิชภัทร C127-อาจารย์สมชาย บุญลอย C128-อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล C129-รศ.ธนกร ช้างน้อย
S001-อาจารย์วิชาเลือกกีฬา วทบ.ปี 3 S002-อาจารย์วิชาเลือกกีฬา วทบ.ปี 2 รายงานสรุปครู

==== ห้องเรียน ====
0120-ลานหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 2201-ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2202-ห้องเรียน 2203-ห้องเรียน
3301-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 3302-ห้องคอมพิวเตอร์ 4410-ห้องเรียน ห้องเรียน ป.โท 5512-ห้องเรียน
5513-ห้องเรียน 5514-ห้องเรียน 5515-ห้องเรียน 6611-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
6612-ห้องเรียน 6613-ห้องเรียน 6614-ห้องเรียน 6615-ห้องเรียน
6616-ห้องเรียน 6617-ห้องเรียนภายวิภาค (ดร.ลัดดา) 7711-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน 7712-ห้องเรียน
7713-ห้องเรียน 7714-ห้องเรียน 7715-ห้องเรียน 7717-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
8811-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน 8812-ห้องเรียน 8813-ห้องเรียน 8814-ห้องเรียน
8815-ห้องเรียน 8816-ห้องเรียน 8817-ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 9911-ห้องเรียนรวม ลีลาศ
9912-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914) 9915-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916) 9917-ห้องคอมพิวเตอร์ A101-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 1 บรรจุดได้ 200 คน
A102-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน A201-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน A301-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 4 บรรจุดได้ 120 คน B101-สนามกรีฑา
B102-สนามฟุตบอล ข้างสระว่ายน้ำ B103-สนามยิงปืน B104-สนามแบดมินตัน B105-สนามตะกร้อ
B106-สนามเปตอง B107-โรงยิมวอลเลย์บอล B108-โรงยิมมวย B109-โรงยิมเทบิลเทนนิส
B110-โรงยิมยิมนาสติก B111-โรงยิมยูโด B112-โรงยิมเทควันโด B113-โรงยิมยกน้ำหนัก
B114-ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ) B115-ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้) B116-ลานหน้าคารเฉลิมพระเกียรติฯ B117-ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
B118-สระว่ายน้ำ B119-สนามเทนนิส B120-ศูนย์วิทยาศาสตร์ B121-โดมบาส1
B122-โดมบาส2 B123-ลานหน้าอาคารมาร์ติน/วัดฟ้าฮ่าม B124-โรงยิมวอลเลย์บอล 3 (เทศบาล) B125-สนามตะกร้อ(ที่เดี่ยวกัน)
B126-สนามฟุตบอล (เทศบาล) B127-สนามฟุตซอล S001-ห้องเรียนวิชาเลือกกีฬา วทบ. ปี 3 S002-ห้องเรียนวิชาเลือกกีฬาแต่ละชนิดกีฬา