r101-การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101 จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR 104,7712
C042
r101
AR 104,7712
C042
r101
AR 104,7712
C042
r101
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR 107,0120
C053
r101
AR 107,0120
C053
r101
AR 107,0120
C053
r101
 


 


AR 106,B105
C030
r101
AR 106,B105
C030
r101
AR 106,B105
C030
r101
 


 


พุธ AR 101,7715
C018
r101
AR 101,7715
C018
r101
AR 101,7715
C018
r101
 


 


AR 108,B107
C110
r101
AR 108,B107
C110
r101
AR 108,B107
C110
r101
 


 


พฤหัสบดี AR 102,7715
C018
r101
AR 102,7715
C018
r101
AR 102,7715
C018
r101
 


 


AR 105,7714
C043
r101
AR 105,7714
C043
r101
AR 105,7714
C043
r101
 


 


ศุกร์ AR 103,7713
C040
r101
AR 103,7713
C040
r101
AR 103,7713
C040
r101
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 104 บท 042009 การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
AR 107 พล 031063 แอโรบิกดานซ์
AR 106 พล 041003 เซปักตะกร้อ
AR 101 ศท 011006 การใช้ภาษาไทย
AR 108 พล 041046 วอลเลย์บอล
AR 102 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
AR 105 บธ 001017 กฏหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
AR 103 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C042 อาจารย์อรรณพร สุริโย
C053 อาจารย์กุลชาดา ศรีใส
C030 อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์
C018 อาจารย์กิ่งกาญจน์ นาคะกุล
C110 อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C043 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
C040 อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์
===== ห้องเรียน ======
7712 ห้องเรียน
0120 ลานหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
B105 สนามตะกร้อ
7715 ห้องเรียน
B107 โรงยิมวอลเลย์บอล
7714 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
r101 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101