r102-การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102 จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR 101,6615
C018
r102
AR 101,6615
C018
r102
AR 101,6615
C018
r102
 


 


AR 104,7712
C042
r102
AR 104,7712
C042
r102
AR 104,7712
C042
r102
 


 


อังคาร AR 102,7714
C018
r102
AR 102,7714
C018
r102
AR 102,7714
C018
r102
 


 


AR 108,B107
C110
r102
AR 108,B107
C110
r102
AR 108,B107
C110
r102
 


 


พุธ AR 107,0120
C053
r102
AR 107,0120
C053
r102
AR 107,0120
C053
r102
 


 


AR 106,B105
C030
r102
AR 106,B105
C030
r102
AR 106,B105
C030
r102
 


 


พฤหัสบดี AR 103,7712
C040
r102
AR 103,7712
C040
r102
AR 103,7712
C040
r102
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR 105,7712
C038
r102
AR 105,7712
C038
r102
AR 105,7712
C038
r102
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 101 ศท 011006 การใช้ภาษาไทย
AR 104 บท 042009 การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
AR 102 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
AR 108 พล 041046 วอลเลย์บอล
AR 107 พล 031063 แอโรบิกดานซ์
AR 106 พล 041003 เซปักตะกร้อ
AR 103 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
AR 105 บธ 001017 กฏหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
====== อาจารย์ ======
C018 อาจารย์กิ่งกาญจน์ นาคะกุล
C042 อาจารย์อรรณพร สุริโย
C110 อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C053 อาจารย์กุลชาดา ศรีใส
C030 อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์
C040 อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์
C038 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
===== ห้องเรียน ======
6615 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
B107 โรงยิมวอลเลย์บอล
0120 ลานหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
B105 สนามตะกร้อ
====== นักศึกษา ======
r102 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102