r201-การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR 202,7713
C092
r201
AR 202,7713
C092
r201
AR 202,7713
C092
r201
 


 


AR 201,7713
C107
r201
AR 201,7713
C107
r201
AR 201,7713
C107
r201
 


 


อังคาร AR 203,7712
C124
r201
AR 203,7712
C124
r201
AR 203,7712
C124
r201
AR 203,7712
C124
r201
 


 


 


 


 


 


พุธ AR 204,7712
C038
r201
AR 204,7712
C038
r201
AR 204,7712
C038
r201
 


 


AR 209,B102
C041,C111
r201,r301
AR 209,B102
C041,C111
r201,r301
AR 209,B102
C041,C111
r201,r301
 


 


พฤหัสบดี AR 205,7714
C067
r201
AR 205,7714
C067
r201
AR 205,7714
C067
r201
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR 206,7711
C079
r201
AR 206,7711
C079
r201
AR 206,7711
C079
r201
AR 206,7711
C079
r201
 


AR 207,7713
C043,C124
r201
AR 207,7713
C043,C124
r201
AR 207,7713
C043,C124
r201
AR 207,7713
C043,C124
r201
 ====== รายวิชา =====
AR 202 ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
AR 201 ศท 032015 การเสริมสร้างบุคลิกภาพฯ
AR 203 บธ 073039 จัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา
AR 204 บธ 072038 การจัดการธุรกิจกีฬา
AR 209 พล 041013 ฟุตบอล
AR 205 พล 012011 การวางแผนและพัฒนากีฬา
AR 206 นศ 003011 สารสนเทศทางการกีฬา
AR 207 บธ 113003 การให้การสนับสนุนทางการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
C107 อาจารย์กษิรา กาเยาว์
C124 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
C038 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C041 อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C111 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
C079 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C043 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
===== ห้องเรียน ======
7713 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
B102 สนามฟุตบอล ข้างสระว่ายน้ำ
7714 ห้องเรียน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
r201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
r301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301