r301-การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR 302,7715
C067
r301
AR 302,7715
C067
r301
AR 302,7715
C067
r301
AR 302,7715
C067
r301
 


AR 303,7714
C124
r301
AR 303,7714
C124
r301
AR 303,7714
C124
r301
AR 303,7714
C124
r301
 


อังคาร AR 301,7717
C122
r301
AR 301,7717
C122
r301
AR 301,7717
C122
r301
AR 301,7717
C122
r301
 


AR 305,7713
C069
r301
AR 305,7713
C069
r301
 


 


 


พุธ AR 304,7713
C042
r301
AR 304,7713
C042
r301
AR 304,7713
C042
r301
AR 304,7713
C042
r301
 


AR 209,B102
C041,C111
r201,r301
AR 209,B102
C041,C111
r201,r301
AR 209,B102
C041,C111
r201,r301
 


 


พฤหัสบดี AR 307,8813
C038
r301
AR 307,8813
C038
r301
AR 307,8813
C038
r301
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR 306,8812
C124
r301
AR 306,8812
C124
r301
AR 306,8812
C124
r301
AR 306,8812
C124
r301
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 302 พล 053018 กีฬาร่วมสมัย
AR 303 พล 013016 การจัดการแข่งขันกีฬา
AR 301 มศ 052004 การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
AR 305 วท 083002 การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย
AR 304 บธ 003004 กลวิธีการประกอบธุรกิจทางการกีฬา
AR 209 พล 041013 ฟุตบอล
AR 307 บธ 011001 การจัดสำนักงาน
AR 306 พล 032103 การจัดการกีฬาประเภทบุคคล
====== อาจารย์ ======
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
C124 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
C122 อ.วสันต์ เต็งกวน
C069 อาจารย์ณฐพัชร์ ไชยประสิทธิ์
C042 อาจารย์อรรณพร สุริโย
C041 อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C111 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
C038 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
===== ห้องเรียน ======
7715 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
7713 ห้องเรียน
B102 สนามฟุตบอล ข้างสระว่ายน้ำ
8813 ห้องเรียน
8812 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
r301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
r201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201