รายงานจำนวนคาบสอน ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2557 (แก้ไข วันที่ 23/12/2557 )
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ลำดับ ชื่อ-สกุล คาบรวม รายวิชา คาบเรียน ผู้สอนร่วม หมายเหตุ
1 ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ 7 1.พล 043027 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล 7 คาบ อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
2 ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์ 4 1.วท082053 สังคมวิทยาการกีฬา 4 คาบ
3 ดร. สมชาย กุลโสภิต 7 1.พล 043029 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล 3 คาบ
2.วท 082052 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย 4 คาบ
4 อาจารย์ วัฒนา สุริยจันทร์ 15 1.พล 033066 กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา 9 คาบ
2.พล 032004 กรีฑา 2 6 คาบ
5 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์ 21 1.ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิต 9 คาบ
2.พล 0310046 ยิมนาสติก 1 3 คาบ
3.พล 032125 ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก 6 คาบ
4.วท 081245 ยิมนาสติก 3 คาบ ดร. ลัดดา เรืองมโนธรรม
6 รศ. ชูระวี สุริยจันทร์ 12 1.พล013001 การจัดการแข่งขัน 12 คาบ
7 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย 12 1.พล 011013 พื้นฐานวิชาชีพพลศึกษาฯ 12 คาบ
8 อาจารย์กิ่งกาญจน์ นาคะกุล 15 1.ศท 011006 การใช้ภาษาไทย 6 คาบ
2.ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 9 คาบ
9 อาจารย์พรพรรณ กาญจนากร 15 1.พล 071086 ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ 12 คาบ
2.กอล์ฟ กิจกรรมเข้าจังหวะ ยิมนาสติก วอลเลย์ฯ ว่ายน้ำ ฟุตบอล 3 คาบ อาจารย์วิชาเลือกกีฬา วทบ.ปี 2
10 ผศ.ดร. ภัททิตา โพธิมู 12 1.พล 071007 กิจกรรมเข้าจังหวะ 3 คาบ
2.วท 083023 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว 3 คาบ
3.วท 083023 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว 3 คาบ
4.พล 031064 แอโรบิกดานซ์ 1 3 คาบ
11 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์ 15 1.ศท 072006 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ 6 คาบ
2.พล 031006 กอล์ฟ 1 3 คาบ
3.กอล์ฟ & การฝึกสอนและการแข่งขันกอล์ฟ 6 คาบ
12 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง 8 1.วท073023 ทันตสุขภาพ 2 คาบ
2.วท 071002 กายวิภาคและสรีรวิทยา2 3 คาบ
3.สข 001002 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2 3 คาบ
13 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์ 21 1.พล 072085 ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ 12 คาบ
2.พล 071001 เกมและเกมนำ 3 คาบ
3.นก 012009 นันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชน 3 คาบ
4.ทท 021003 การจัดโปรแกรมนันทนาการ 3 คาบ
14 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย 16 1.พล084002 การสัมนาทางพลศึกษา 16 คาบ อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
15 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน 9 1.พล 032125 ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก 9 คาบ
16 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์ 20 1.วท073007 สุขภาพสิ่งแวดล้อม 12 คาบ
2.สข 012007 สวัสดิศึกษา 8 คาบ
17 อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์ 15 1.พล 043024 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ 9 คาบ
2.พล 041003 เซปักตะกร้อ 6 คาบ
18 ผศ. วนิดา โนรา 6 1.วท 072125 ทักษะชีวิต 3 คาบ
2.วท 071005 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน 3 คาบ
19 อาจารย์ปนัดดา จีนประชา 14 1.ศท 022017 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3 คาบ
2.ศท 021009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 คาบ
3.มศ 051010 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 4 คาบ
4.ศท 021001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 คาบ
20 อาจารย์ อรรถพร คำพวง 12 1.ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 9 คาบ
2.ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3 คาบ
21 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด 9 1.วท 023136 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทย์ฯ กีฬา2 6 คาบ
2.วท 082066 การสร้างเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพฯ 3 คาบ
22 อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร 8 1.ศท 092002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 8 คาบ
23 ดร. ลัดดา เรืองมโนธรรม 24 1.วท 071002 กายวิภาคและสรีรวิทยา2 6 คาบ
2.ศท 022003 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 4 คาบ
3.วท 102002 สถิติทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 คาบ
4.วท 081245 ยิมนาสติก 3 คาบ อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
5.วท 081032 จิตวิทยาการกีฬา 4 คาบ
6.ศท 042003 ชีวิตกับสุนทรียะ 3 คาบ
24 อาจารย์ดุสิต สุขประเสริฐ 20 1.วท 082039 ชีวกลศาสตร์การกีฬา 8 คาบ
2.ศท 041004 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับบัณฑิตฯ 3 คาบ
3.วท 081212 เทควันโด 3 คาบ
4.พล033070 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเทควันโด 6 คาบ
25 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ 15 1.ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิต 6 คาบ
2.บธ 072038 การจัดการธุรกิจกีฬา 3 คาบ
3.บธ 011001 การจัดสำนักงาน 3 คาบ
4.บธ 001017 กฏหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 3 คาบ
26 อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร 18 1.พล 012014 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูฯ 18 คาบ
27 อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์ 12 1.ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 9 คาบ
2.พล 022062 เศรษฐศาสตร์และตลาดสำหรับนันทนาการ 3 คาบ
28 อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล 19 1.พล 043027 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล 7 คาบ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
2.พล 041014 ฟุตบอล 1 3 คาบ
3.พล 041013 ฟุตบอล 3 คาบ อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
4.พล 042015 ฟุตบอล 2 6 คาบ อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
29 อาจารย์อรรณพร สุริโย 16 1.บท 042009 การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ 6 คาบ
2.พล 024090 การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 คาบ อาจารย์วรากร คำปลิว
3.บธ 003004 กลวิธีการประกอบธุรกิจทางการกีฬา 4 คาบ
4.นก 033002 การวัดและประเมินผลนันทนาการฯ 3 คาบ
30 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์ 26 1.กศ063001 กฎหมายการศึกษา 16 คาบ
2.บธ 001017 กฏหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 3 คาบ
3.ศท 062004 กฏหมายในชีวิตประจำวัน 3 คาบ
4.บธ 113003 การให้การสนับสนุนทางการกีฬา 4 คาบ อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
31 อาจารย์ สุนทร จันทร์พรหม 9 1.สข 011002 การสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 6 คาบ
2.สข 001002 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2 3 คาบ
32 อาจารย์ กมลา ชัยพร 9 1.พล 031038 ยกน้ำหนัก 1 3 คาบ
2.พล 033078 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายกน้ำหนัก 6 คาบ
33 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์ 21 1.พล 043024 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล 9 คาบ
2.พล 042008 บาสเกตบอล 2 6 คาบ
3.วท 082066 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 6 คาบ
34 อาจารย์แสงเดือน สว่างวัล 9 1.ศท 032004 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3 คาบ
2.ศท 032004 การพัฒนาบุคลิกภาพ 6 คาบ
35 อาจารย์รุ่งนภา โท๊ะทองซิว 11 1.ศท 072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน 4 คาบ
2.วท073027 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสุขศึกษา 4 คาบ
3.ศท 071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3 คาบ
36 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์ 11 1.สข 011002 การสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 2 คาบ
2.วท072010 การควบคุมและป้องกันโรค 3 คาบ
3.วท 074032 การวัดและประเมินสุขภาพ 2 คาบ
4.วท 074032 การวัดและประเมินสุขภาพ 2 คาบ
5.สข 011002 การสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 2 คาบ
37 อาจารย์สิรีลักขณ์ ร่มพล 9 1.ศท 071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 6 คาบ
2.ศท 051001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3 คาบ
38 อาจารย์กุลชาดา ศรีใส 15 1.บธ 113003 การให้การสนับสนุนทางการกีฬา 6 คาบ
2.พล 031008 กีฬาลีลาศ 6 คาบ
3.พล 032065 แอโรบิกดานซ์ 2 3 คาบ
39 อาจารย์ฤทธิเดช อาภรณ์ 15 1.พล 033080 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายิงปืน 9 คาบ
2.พล 031044 ยิงปืน 1 3 คาบ
3.พล 032050 ยิงปืน 2 3 คาบ
40 อาจารย์ สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์ 18 1.พล 053075 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยไทย 9 คาบ
2.พล 032033 มวยไทย 2 3 คาบ
3.พล 031119 ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย 6 คาบ
41 อาจารย์ศุภกร ลาภกองศิลป์ 9 1.พล 033083 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำ 3 คาบ
2.พล 032054 ว่ายน้ำ 2 6 คาบ
42 อาจารย์ทักษดนัย กาญจนากร 12 1.นก 042001 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนันทนาการฯ 4 คาบ
2.ศท 072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน 8 คาบ
43 อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์ 15 1.วท 072094 การจัดการกับน้ำหนักตัว 3 คาบ
2.วท 082009 การนวดทางการกีฬา 6 คาบ
3.วท083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 3 คาบ
4.วท 032013 การฝึกโดยใช้น้ำหนัก 3 คาบ
44 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น 18 1.วท 011003 ฟิสิกส์ทั่วไป 8 คาบ
2.ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติฯ 3 คาบ
3.ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ 3 คาบ
4.ศท 081001 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 4 คาบ
45 อาจารย์ อรวรรณ อุทัยมณีรัตน์ 18 1.กศ 053005 จิตวิทยาสำหรับครู 6 คาบ
2.กศ 052007 จิตวิทยาการศึกษา 12 คาบ
46 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์ 15 1.พล 041018 วอลเลย์บอล 1 3 คาบ
2.พล 042019 วอลเลย์บอล 2 6 คาบ
3.พล 043029 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล 6 คาบ
47 อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล 11 1.สข 012009 โภชนาการ 8 คาบ รศ.ธนกร ช้างน้อย
2.พล 031034 มวยปล้ำ1 3 คาบ
48 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์ 16 1.พล 053018 กีฬาร่วมสมัย 4 คาบ
2.ศท 032012 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหา 9 คาบ
3.พล 012011 การวางแผนและพัฒนากีฬา 3 คาบ
49 อาจารย์ วรางคณา สารศิลป์ 10 1.พล 031020 เทนนิส 1 3 คาบ
2.วท 082053 สังคมวิทยาการกีฬา 4 คาบ
3.พล 031014 ซอฟท์เทนนิส 3 คาบ
50 อาจารย์ณฐพัชร์ ไชยประสิทธิ์ 11 1.วท 124019 การสัมมนาทางการส่งเสริมสุขภาพ 3 คาบ
2.วท 083002 การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย 2 คาบ
3.วท 083002 การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย 2 คาบ
4.วท 081042 โภชนาการการกีฬา 4 คาบ
51 อาจารย์ ณัฎฐภรณ์ กุณา 13 1.วท 092004 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 คาบ
2.ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ 3 คาบ
3.วท 023003 ชีวเคมีพื้นฐาน 4 คาบ
52 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ 9 1.กศ 042003 วิจัยทางการศึกษา 9 คาบ
53 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์ 20 1.กศ 042007 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 8 คาบ
2.กศ 041001 การวัดและประเมินผลการศึกษา 12 คาบ
54 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์ 13 1.ศท 072006 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ 3 คาบ
2.ศท 072005 คอมพิวเตอร์ทั่วไป 6 คาบ
3.นศ 003011 สารสนเทศทางการกีฬา 4 คาบ
55 ดร. ชินวัฒน์ ไข่เกตุ 13 1.วท 082051 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 4 คาบ
2.พล 031003 กรีฑา 1 3 คาบ
3.วท 084058 หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา 3 คาบ
4.วท 081201 กรีฑา 3 คาบ
56 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์ 12 1.พล 024075 กฏหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 3 คาบ
2.นก 012005 การจัดการกีฬาทางนันทนาการ 3 คาบ
3.นก 032003 กฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ 3 คาบ
4.ศท 062004 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3 คาบ
57 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์ 18 1.ศท 012008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 18 คาบ
58 อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล 10 1.พล 031026 แบดมินตัน 1 3 คาบ
2.วท 073077 ปฏิบัติการดูแลสุขภาพ1 3 คาบ
3.วท 073022 พฤติกรรมสุขภาพ 2 คาบ
4.วท 072101 การควบคุมและป้องกันโรค 2 คาบ
59 อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์ 12 1.สข 012008 การปฐมพยาบาล 12 คาบ อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
60 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น 12 1.ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ 3 คาบ
2.ศท 032012 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหา 9 คาบ
61 อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา 14 1.ศท 071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 6 คาบ
2.ศท 072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน 8 คาบ
62 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์ 17 1.วท073007 สุขภาพสิ่งแวดล้อม 12 คาบ
2.พล 041007 บาสเกตบอล 1 3 คาบ
3.วท073031 การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 2 คาบ
63 อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง 19 1.วท071034 ชีวิตและครอบครัว 16 คาบ
2.พล 042005 เซปักตะกร้อ 2 3 คาบ
64 อาจารย์กษิรา กาเยาว์ 7 1.ศท 032015 การเสริมสร้างบุคลิกภาพฯ 3 คาบ
2.ทท 022001 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 4 คาบ
65 อาจารย์วรากร คำปลิว 12 1.นก 012002 จิตวิทยาสังคมของนันทนาการ 3 คาบ
2.พล 024090 การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 คาบ อาจารย์อรรณพร สุริโย
3.พล 023126 การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว 3 คาบ อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
4.ศท 031002 จิตวิทยาทั่วไป 3 คาบ
66 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา 19 1.พล 023080 การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว 4 คาบ
2.ทท 021003 มัคคุเทศก์ 4 คาบ
3.พล 023137 พิธีกรทางนันทนาการ 4 คาบ
4.พล 023126 การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว 3 คาบ อาจารย์วรากร คำปลิว
5.พล 023048 การสำรองที่นั่งและจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน 4 คาบ
67 อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์ 15 1.พล 043062 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล 6 คาบ
2.พล 041046 วอลเลย์บอล 6 คาบ
3.วท 081254 วอลเลย์บอล 3 คาบ
68 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์ 24 1.พล084002 การสัมนาทางพลศึกษา 12 คาบ ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
2.พล 041012 ฟุตซอล 3 คาบ
3.พล 041013 ฟุตบอล 3 คาบ อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
4.พล 042015 ฟุตบอล 2 6 คาบ อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
69 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์ 16 1.พล013004 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 12 คาบ
2.พล 013004 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 4 คาบ
70 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา 18 1.สข 013027 การป้องกันและการปฐมพยาบาลฯ 6 คาบ
2.วท 082010 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา 9 คาบ อ.พงษ์ศักดิ์ หยางรุ่งระวิน
3.พล 031129 ทักษะการสอนกีฬาว่ายน้ำ 3 คาบ
71 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล 21 1.พล 051019 ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง 15 คาบ
2.วท083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 6 คาบ
72 อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ 24 1.วท074015 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน 24 คาบ
73 อ.พงษ์ศักดิ์ หยางรุ่งระวิน 9 1.วท 082010 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา 9 คาบ อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
74 ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น 9 1.สข 001002 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2 9 คาบ
75 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี 19 1.ศท 012010 วาทการ 3 คาบ
2.ศท 021008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 12 คาบ
3.ศท 012003 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 4 คาบ
76 อาจารย์ธนเศรษฐ์ วงค์วัชรอำพน 4 1.ศท 021001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 คาบ
77 อ.วสันต์ เต็งกวน 20 1.ศท 021009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 คาบ
2.ศท 021008 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 คาบ
3.มศ 052004 การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 4 คาบ
4.วท 071113 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพส่งเสริมฯ 2 คาบ
5.วท 071113 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพฯส่งเสริม 2 คาบ
78 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์ 16 1.พล 013016 การจัดการแข่งขันกีฬา 4 คาบ
2.บธ 073039 จัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา 4 คาบ
3.พล 032103 การจัดการกีฬาประเภทบุคคล 4 คาบ
4.บธ 113003 การให้การสนับสนุนทางการกีฬา 4 คาบ อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
79 อาจารย์ภิชชาภร กิตติณิชภัทร 3 1.ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวไทย 3 คาบ
80 อาจารย์สมชาย บุญลอย 15 1.กศ 011006 พื้นฐานการศึกษา 15 คาบ
81 อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล 22 1.กศ 052006 จิตวิทยาพัฒนาการ 10 คาบ
2.สข 012008 การปฐมพยาบาล 12 คาบ อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์
82 รศ.ธนกร ช้างน้อย 8 1.สข 012009 โภชนาการ 8 คาบ อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล
83 อาจารย์วิชาเลือกกีฬา วทบ.ปี 3 6 1.เลือก1 กิจกรรมเข้าจังหวะ, ลีลาศ, บาส1, บาส2 3 คาบ
2.เลือก2 แอโรบิกดานซ์1, แอโรบิกดานซ์2, ซอฟท์เทนนิส 3 คาบ
84 อาจารย์วิชาเลือกกีฬา วทบ.ปี 2 6 1.กอล์ฟ ยิมนาสติก ลีลาศ วอลเลย์ฯ ว่ายน้ำ2 3 คาบ
2.กอล์ฟ กิจกรรมเข้าจังหวะ ยิมนาสติก วอลเลย์ฯ ว่ายน้ำ ฟุตบอล 3 คาบ อาจารย์พรพรรณ กาญจนากร