s101-วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101 จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE 103,5513
C074
s101
SE 103,5513
C074
s101
SE 103,5513
C074
s101
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร SE 104,6614
C062
s101
SE 104,6614
C062
s101
SE 104,6614
C062
s101
SE 104,6614
C062
s101
 


SE 107,B112
C037
s101
SE 107,B112
C037
s101
SE 107,B112
C037
s101
 


 


พุธ SE 106,6614
C068
s101
SE 106,6614
C068
s101
SE 105,5514
C069
s101
SE 105,5514
C069
s101
 


SE 108,B110
C036,C009
s101
SE 108,B110
C036,C009
s101
SE 108,B110
C036,C009
s101
 


 


พฤหัสบดี SE 101,7717
C122
s101
SE 101,7717
C122
s101
SE 101,7717
C122
s101
 


 


SE 102,8817
C033
s101
SE 102,8817
C033
s101
SE 102,8817
C033
s101
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 103 วท 092004 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
SE 104 วท 011003 ฟิสิกส์ทั่วไป
SE 107 วท 081212 เทควันโด
SE 106 วท 082053 สังคมวิทยาการกีฬา
SE 105 วท 081042 โภชนาการการกีฬา
SE 108 วท 081245 ยิมนาสติก
SE 101 ศท 021009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
SE 102 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
====== อาจารย์ ======
C074 อาจารย์ ณัฎฐภรณ์ กุณา
C062 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น
C037 อาจารย์ดุสิต สุขประเสริฐ
C068 อาจารย์ วรางคณา สารศิลป์
C069 อาจารย์ณฐพัชร์ ไชยประสิทธิ์
C036 ดร. ลัดดา เรืองมโนธรรม
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
C122 อ.วสันต์ เต็งกวน
C033 อาจารย์ อรรถพร คำพวง
===== ห้องเรียน ======
5513 ห้องเรียน
6614 ห้องเรียน
B112 โรงยิมเทควันโด
5514 ห้องเรียน
B110 โรงยิมยิมนาสติก
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
s101 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101