s102-วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102 จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE 101,3301
C122
s102
SE 101,3301
C122
s102
SE 101,3301
C122
s102
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร SE 103,6613
C074
s102
SE 103,6613
C074
s102
SE 103,6613
C074
s102
 


 


ED W10,B119
C068
0036,s102
ED W10,B119
C068
0036,s102
ED W10,B119
C068
0036,s102
 


 


พุธ SE 102,8817
C033
s102
SE 102,8817
C033
s102
SE 102,8817
C033
s102
 


 


SE 110,B101
C080
s102
SE 110,B101
C080
s102
SE 110,B101
C080
s102
 


 


พฤหัสบดี SE 104,6614
C062
s102
SE 104,6614
C062
s102
SE 104,6614
C062
s102
SE 104,6614
C062
s102
 


SE 105,5512
C069
s102
SE 105,5512
C069
s102
 


 


 


ศุกร์  


 


SE 106,5513
C068
s102
SE 106,5513
C068
s102
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 101 ศท 021009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
SE 103 วท 092004 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ED W10 พล 031020 เทนนิส 1
SE 102 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
SE 110 วท 081201 กรีฑา
SE 104 วท 011003 ฟิสิกส์ทั่วไป
SE 105 วท 081042 โภชนาการการกีฬา
SE 106 วท 082053 สังคมวิทยาการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C122 อ.วสันต์ เต็งกวน
C074 อาจารย์ ณัฎฐภรณ์ กุณา
C068 อาจารย์ วรางคณา สารศิลป์
C033 อาจารย์ อรรถพร คำพวง
C080 ดร. ชินวัฒน์ ไข่เกตุ
C062 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น
C069 อาจารย์ณฐพัชร์ ไชยประสิทธิ์
===== ห้องเรียน ======
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
6613 ห้องเรียน
B119 สนามเทนนิส
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
B101 สนามกรีฑา
6614 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
s102 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
0036 พล031020 เทนนิส 1 Sec.1