s201-วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE 221,6612
C037
s201
SE 221,6612
C037
s201
SE 221,6612
C037
s201
SE 221,6612
C037
s201
 


SE 218,3301
C122
s201
SE 218,3301
C122
s201
SE 218,3301
C122
s201
 


 


อังคาร SE 219,9917
C021
s201
SE 219,9917
C021
s201
SE 219,9917
C021
s201
 


 


SE 224,6617
C036
s201
SE 224,6617
C036
s201
 


 


 


พุธ SE 115,6617
C036
s201
SE 115,6617
C036
s201
SE 115,6617
C036
s201
 


 


SE 222,6612
C034
s201
SE 222,6612
C034
s201
SE 222,6612
C034
s201
 


 


พฤหัสบดี  


 


SE 220,6617
C036
s201
SE 220,6617
C036
s201
 


SE 225,B117
C061
s201
SE 225,B117
C061
s201
SE 225,B117
C061
s201
 


 


ศุกร์ SE 223,6612
C047
s201
SE 223,6612
C047
s201
SE 223,6612
C047
s201
 


 


SE 226,S002
S002,C019
s201
SE 226,S002
S002,C019
s201
SE 226,S002
S002,C019
s201
 


 ====== รายวิชา =====
SE 221 วท 082039 ชีวกลศาสตร์การกีฬา
SE 218 ศท 021008 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
SE 219 ศท 072006 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ
SE 224 วท 102002 สถิติทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
SE 115 วท 071002 กายวิภาคและสรีรวิทยา2
SE 222 วท 023136 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทย์ฯ กีฬา2
SE 220 วท 081032 จิตวิทยาการกีฬา
SE 225 วท 082009 การนวดทางการกีฬา
SE 223 วท 082066 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
SE 226 กอล์ฟ กิจกรรมเข้าจังหวะ ยิมนาสติก วอลเลย์ฯ ว่ายน้ำ ฟุตบอล
====== อาจารย์ ======
C037 อาจารย์ดุสิต สุขประเสริฐ
C122 อ.วสันต์ เต็งกวน
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
C036 ดร. ลัดดา เรืองมโนธรรม
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
C061 อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
S002 อาจารย์วิชาเลือกกีฬา วทบ.ปี 2
C019 อาจารย์พรพรรณ กาญจนากร
===== ห้องเรียน ======
6612 ห้องเรียน
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
6617 ห้องเรียนภายวิภาค (ดร.ลัดดา)
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
S002 ห้องเรียนวิชาเลือกกีฬาแต่ละชนิดกีฬา
====== นักศึกษา ======
s201 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201