s202-วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202 จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE 115,6617
C036
s202
SE 115,6617
C036
s202
SE 115,6617
C036
s202
 


 


SE 221,6612
C037
s202
SE 221,6612
C037
s202
SE 221,6612
C037
s202
SE 221,6612
C037
s202
 


อังคาร SE 224,6617
C036
s202
SE 224,6617
C036
s202
 


 


 


SE 225,B117
C061
s202
SE 225,B117
C061
s202
SE 225,B117
C061
s202
 


 


พุธ SE 223,6615
C047
s202
SE 223,6615
C047
s202
SE 223,6615
C047
s202
 


 


SE 227,S002
S002
s202
SE 227,S002
S002
s202
SE 227,S002
S002
s202
 


 


พฤหัสบดี SE 220,6617
C036
s202
SE 220,6617
C036
s202
 


 


 


SE 222,6612
C034
s202
SE 222,6612
C034
s202
SE 222,6612
C034
s202
 


 


ศุกร์ SE 219,9917
C021
s202
SE 219,9917
C021
s202
SE 219,9917
C021
s202
 


 


SE 218,3301
C122
s202
SE 218,3301
C122
s202
SE 218,3301
C122
s202
 


 ====== รายวิชา =====
SE 115 วท 071002 กายวิภาคและสรีรวิทยา2
SE 221 วท 082039 ชีวกลศาสตร์การกีฬา
SE 224 วท 102002 สถิติทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
SE 225 วท 082009 การนวดทางการกีฬา
SE 223 วท 082066 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
SE 227 กอล์ฟ ยิมนาสติก ลีลาศ วอลเลย์ฯ ว่ายน้ำ2
SE 220 วท 081032 จิตวิทยาการกีฬา
SE 222 วท 023136 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทย์ฯ กีฬา2
SE 219 ศท 072006 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ
SE 218 ศท 021008 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
====== อาจารย์ ======
C036 ดร. ลัดดา เรืองมโนธรรม
C037 อาจารย์ดุสิต สุขประเสริฐ
C061 อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
S002 อาจารย์วิชาเลือกกีฬา วทบ.ปี 2
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
C122 อ.วสันต์ เต็งกวน
===== ห้องเรียน ======
6617 ห้องเรียนภายวิภาค (ดร.ลัดดา)
6612 ห้องเรียน
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
6615 ห้องเรียน
S002 ห้องเรียนวิชาเลือกกีฬาแต่ละชนิดกีฬา
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
====== นักศึกษา ======
s202 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202