s301-วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE 311,6613
C048
s301
SE 311,6613
C048
s301
SE 311,6613
C048
s301
 


 


SE 309,6617
C036
s301
SE 309,6617
C036
s301
SE 309,6617
C036
s301
SE 309,6617
C036
s301
 


อังคาร  


 


SE 314,6615
C069
s301
SE 314,6615
C069
s301
 


SE 324,S001
S001
s301
SE 324,S001
S001
s301
SE 324,S001
S001
s301
 


 


พุธ SE 315,6611
C080
s301
SE 315,6611
C080
s301
SE 315,6611
C080
s301
 


 


SE 312,B117
C061
s301
SE 312,B117
C061
s301
SE 312,B117
C061
s301
 


 


พฤหัสบดี SE 313,B120
C034
s301
SE 313,B120
C034
s301
SE 313,B120
C034
s301
 


 


SE 325,S001
S001
s301
SE 325,S001
S001
s301
SE 325,S001
S001
s301
 


 


ศุกร์ SE 310,6617
C036
s301
SE 310,6617
C036
s301
SE 310,6617
C036
s301
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 311 ศท 032004 การพัฒนาบุคลิกภาพ
SE 309 ศท 022003 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
SE 314 วท 083002 การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย
SE 324 เลือก1 กิจกรรมเข้าจังหวะ, ลีลาศ, บาส1, บาส2
SE 315 วท 084058 หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
SE 312 วท 032013 การฝึกโดยใช้น้ำหนัก
SE 313 วท 082066 การสร้างเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพฯ
SE 325 เลือก2 แอโรบิกดานซ์1, แอโรบิกดานซ์2, ซอฟท์เทนนิส
SE 310 ศท 042003 ชีวิตกับสุนทรียะ
====== อาจารย์ ======
C048 อาจารย์แสงเดือน สว่างวัล
C036 ดร. ลัดดา เรืองมโนธรรม
C069 อาจารย์ณฐพัชร์ ไชยประสิทธิ์
S001 อาจารย์วิชาเลือกกีฬา วทบ.ปี 3
C080 ดร. ชินวัฒน์ ไข่เกตุ
C061 อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
===== ห้องเรียน ======
6613 ห้องเรียน
6617 ห้องเรียนภายวิภาค (ดร.ลัดดา)
6615 ห้องเรียน
S001 ห้องเรียนวิชาเลือกกีฬา วทบ. ปี 3
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
B120 ศูนย์วิทยาศาสตร์
====== นักศึกษา ======
s301 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301