sl01-พล 032064 แอโรบิกดานซ์1 เลือก วทบ.กีฬา จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE 318,9911
C020
sl01
SE 318,9911
C020
sl01
SE 318,9911
C020
sl01
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 318 พล 031064 แอโรบิกดานซ์ 1
====== อาจารย์ ======
C020 ผศ.ดร. ภัททิตา โพธิมู
===== ห้องเรียน ======
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
====== นักศึกษา ======
sl01 พล 032064 แอโรบิกดานซ์1 เลือก วทบ.กีฬา