t101-นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101 จำนวน 26 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR 109,7714
C120
t101
AR 109,7714
C120
t101
AR 109,7714
C120
t101
 


 


AR 102,7715
C018
t101
AR 102,7715
C018
t101
AR 102,7715
C018
t101
 


 


อังคาร AR 111,7715
C083
t101
AR 111,7715
C083
t101
AR 111,7715
C083
t101
 


 


AR 110,9917
C060
t101
AR 110,9917
C060
t101
AR 110,9917
C060
t101
AR 110,9917
C060
t101
 


พุธ AR 114,7717
C032
t101
AR 114,7717
C032
t101
AR 114,7717
C032
t101
AR 114,7717
C032
t101
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR 112,7713
C126
t101
AR 112,7713
C126
t101
AR 112,7713
C126
t101
 


 


AR 103,7712
C040
t101
AR 103,7712
C040
t101
AR 103,7712
C040
t101
 


 


ศุกร์ AR 113,7714
C024
t101
AR 113,7714
C024
t101
AR 113,7714
C024
t101
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 109 ศท 012010 วาทการ
AR 102 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
AR 111 นก 012005 การจัดการกีฬาทางนันทนาการ
AR 110 นก 042001 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนันทนาการฯ
AR 114 มศ 051010 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
AR 112 ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวไทย
AR 103 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
AR 113 นก 012009 นันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชน
====== อาจารย์ ======
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C018 อาจารย์กิ่งกาญจน์ นาคะกุล
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C060 อาจารย์ทักษดนัย กาญจนากร
C032 อาจารย์ปนัดดา จีนประชา
C126 อาจารย์ภิชชาภร กิตติณิชภัทร
C040 อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์
C024 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
7713 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
t101 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101