t201-นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 จำนวน 26 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR 210,7717
C032
t201
AR 210,7717
C032
t201
AR 210,7717
C032
t201
 


 


AR 214,5512
C108
t201
AR 214,5512
C108
t201
AR 214,5512
C108
t201
 


 


อังคาร AR 211,8817
C079
t201
AR 211,8817
C079
t201
AR 211,8817
C079
t201
 


 


AR 216,7712
C109
t201
AR 216,7712
C109
t201
AR 216,7712
C109
t201
AR 216,7712
C109
t201
 


พุธ AR 212,7714
C083
t201
AR 212,7714
C083
t201
AR 212,7714
C083
t201
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR 217,8812
C107
t201
AR 217,8812
C107
t201
AR 217,8812
C107
t201
AR 217,8812
C107
t201
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR 213,7715
C042
t201
AR 213,7715
C042
t201
AR 213,7715
C042
t201
 


 


AR 215,7715
C024
t201
AR 215,7715
C024
t201
AR 215,7715
C024
t201
 


 ====== รายวิชา =====
AR 210 ศท 022017 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
AR 214 นก 012002 จิตวิทยาสังคมของนันทนาการ
AR 211 ศท 072006 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ
AR 216 ทท 021003 มัคคุเทศก์
AR 212 นก 032003 กฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ
AR 217 ทท 022001 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
AR 213 นก 033002 การวัดและประเมินผลนันทนาการฯ
AR 215 ทท 021003 การจัดโปรแกรมนันทนาการ
====== อาจารย์ ======
C032 อาจารย์ปนัดดา จีนประชา
C108 อาจารย์วรากร คำปลิว
C079 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C107 อาจารย์กษิรา กาเยาว์
C042 อาจารย์อรรณพร สุริโย
C024 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
===== ห้องเรียน ======
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
5512 ห้องเรียน
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
7712 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
8812 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
t201 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201