t301-นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR 309,8813
C109
t301
AR 309,8813
C109
t301
AR 309,8813
C109
t301
AR 309,8813
C109
t301
 


AR 313,8812
C083
t301
AR 313,8812
C083
t301
AR 313,8812
C083
t301
 


 


อังคาร AR 312,7713
C042,C108
t301
AR 312,7713
C042,C108
t301
AR 312,7713
C042,C108
t301
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR 311,8812
C109
t301
AR 311,8812
C109
t301
AR 311,8812
C109
t301
AR 311,8812
C109
t301
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR 314,8815
C108,C109
t301
AR 314,8815
C108,C109
t301
AR 314,8815
C108,C109
t301
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR 310,8813
C109
t301
AR 310,8813
C109
t301
AR 310,8813
C109
t301
AR 310,8813
C109
t301
 


AR 315,7712
C040
t301
AR 315,7712
C040
t301
AR 315,7712
C040
t301
 


 ====== รายวิชา =====
AR 309 พล 023080 การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว
AR 313 พล 024075 กฏหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
AR 312 พล 024090 การพัฒนาการท่องเที่ยว
AR 311 พล 023137 พิธีกรทางนันทนาการ
AR 314 พล 023126 การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
AR 310 พล 023048 การสำรองที่นั่งและจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
AR 315 พล 022062 เศรษฐศาสตร์และตลาดสำหรับนันทนาการ
====== อาจารย์ ======
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C042 อาจารย์อรรณพร สุริโย
C108 อาจารย์วรากร คำปลิว
C040 อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์
===== ห้องเรียน ======
8813 ห้องเรียน
8812 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
8815 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
t301 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301