0120-ลานหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED 000,0120
0000
EP31,EP32
ED 000,0120
0000
EP31,EP32
ED 000,0120
0000
EP31,EP32
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED 000,0120
0000
EP31,EP32
ED 000,0120
0000
EP31,EP32
ED 000,0120
0000
EP31,EP32
 


 ====== รายวิชา =====
ED 000 วิชา กลุ่ม กลวิธีฯ ปี 3
====== อาจารย์ ======
0000 อ.วิชา กลุ่ม กลวิธีฯ ปี 3
===== ห้องเรียน ======
0120 ลานหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
====== นักศึกษา ======
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302