2201-ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED P13,2201
C127
EP12
ED P13,2201
C127
EP12
ED P13,2201
C127
EP12
 


 


ED P63,2201
C047
P016
ED P63,2201
C047
P016
 


 


 


พฤหัสบดี ED P16,2201
C022
EP12
ED P16,2201
C022
EP12
ED P16,2201
C022
EP12
 


 


ED P55,2201
C035
P006
ED P55,2201
C035
P006
 


 


 


ศุกร์ ED P61,2201
C112
P014
ED P61,2201
C112
P014
 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P13 กศ 011006 พื้นฐานการศึกษา
ED P63 พล013001 การจัดการแข่งขันกีฬา
ED P16 สข 001002 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
ED P55 วท071021 ยาและสารเสพติด
ED P61 พล012008 หลักสูตรพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C127 อาจารย์สมชาย บุญลอย
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C035 อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร
C112 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
====== นักศึกษา ======
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
P016 พล013001 การจัดการแข่งขันกีฬา S.1
P006 วท071021 ยาและสารเสพติด S.1
P014 พล012008 หลักสูตรพลศึกษา S.1