2202-ห้องเรียน จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P14,2202
C118
EP13
ED P14,2202
C118
EP13
 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


ED P62,2202
C029
EP31
ED P62,2202
C029
EP31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P14,2202
C118
EP11
ED P14,2202
C118
EP11
ED P64,2202
C118
P017
ED P64,2202
C118
P017
 


ED P14,2202
C118
EP12
ED P14,2202
C118
EP12
 


 


 


ศุกร์ ED P65,2202
C005
P018
ED P65,2202
C005
P018
 


 


 


ED P60,2202
C087
P013
ED P60,2202
C087
P013
ED P60,2202
C087
P013
 


 ====== รายวิชา =====
ED P14 กศ 052006 จิตวิทยาพัฒนาการ
ED P62 กศ082005 พลศึกษาพิเศษ
ED P64 วท072014 ปรัชญาสุขศึกษา
ED P65 พล013003 ทดสอบและการวัดผลพลศึกษา
ED P60 วท072013 การปฐมพยาบาล
====== อาจารย์ ======
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
C005 ดร. สมชาย กุลโสภิต
C087 อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์
===== ห้องเรียน ======
2202 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
P017 วท072014 ปรัชญาสุขศึกษา S.1
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
P018 พล013003 ทดสอบและการวัดผลพลศึกษา S.1
P013 วท072013 การปฐมพยาบาล S.1