2203-ห้องเรียน จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P32,2203
C047
EP32
ED P32,2203
C047
EP32
ED P07,2203
C029
EP32
ED P07,2203
C029
EP32
 


 


 


 


 


 


พุธ ED P32,2203
C047
EP31
ED P32,2203
C047
EP31
 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P32 พล 013001 การจัดการแข่งขันกีฬา
ED P07 พล 012029 พลศึกษาพิเศษ
====== อาจารย์ ======
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
===== ห้องเรียน ======
2203 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301