3301-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED P23,3301
C039
EP21
ED P23,3301
C039
EP21
ED P23,3301
C039
EP21
 


 


ED P23,3301
C039
EP23
ED P23,3301
C039
EP23
ED P23,3301
C039
EP23
 


 


อังคาร ED P23,3301
C144
EP22
ED P23,3301
C144
EP22
ED P23,3301
C144
EP22
 


 


ED D37,3301
C144
PH34
ED D37,3301
C144
PH34
ED D37,3301
C144
PH34
 


 


พุธ ED P23,3301
C039
EP24
ED P23,3301
C039
EP24
ED P23,3301
C039
EP24
 


 


ED P66,3301
C133
P019
ED P66,3301
C133
P019
ED P66,3301
C133
P019
ED P66,3301
C133
P019
 


พฤหัสบดี ED P31,3301
C144
EP32
ED P31,3301
C144
EP32
ED P31,3301
C144
EP32
 


 


ED P31,3301
C039
EP31
ED P31,3301
C039
EP31
ED P31,3301
C039
EP31
 


 


ศุกร์ ED D24,3301
C039,C144
PH21
ED D24,3301
C039,C144
PH21
ED D24,3301
C039,C144
PH21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P23 พล 012014 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 1
ED D37 สข 022002 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูสุขศึกษา 1
ED P66 ศท021001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ED P31 พล 012018 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 2
ED D24 สข 022002 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูสุขศึกษา 1
====== อาจารย์ ======
C039 อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร
C144 อ.ชนม์ชนก วงศ์มณี
C133 อาจารย์ อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
===== ห้องเรียน ======
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
====== นักศึกษา ======
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
PH34 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
P019 ศท021001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร S.1
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201