4410-ห้องเรียน ห้องเรียน ป.โท จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED P30,4410
C019
EP31
ED P30,4410
C019
EP31
ED P30,4410
C019
EP31
ED P30,4410
C019
EP31
 


ED D38,4410
C065
PH33
ED D38,4410
C065
PH33
ED D38,4410
C065
PH33
ED D38,4410
C065
PH33
 


อังคาร ED P13,4410
C127
EP11
ED P13,4410
C127
EP11
ED P13,4410
C127
EP11
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED P43,4410
C116
P035
ED P43,4410
C116
P035
ED P43,4410
C116
P035
 


 


ED P43,4410
C116
P037
ED P43,4410
C116
P037
ED P43,4410
C116
P037
 


 


พฤหัสบดี ED P43,4410
C116
P036
ED P43,4410
C116
P036
ED P43,4410
C116
P036
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P62,4410
C029
P015
ED P62,4410
C029
P015
 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P30 กศ 023012 การพัฒนาหลักสูตร
ED D38 พล 013023วิธีการสอนพลศึกษา 1
ED P13 กศ 011006 พื้นฐานการศึกษา
ED P43 กศ 074015 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน
ED P62 กศ082005 พลศึกษาพิเศษ
====== อาจารย์ ======
C019 อาจารย์พรพรรณ กาญจนากร
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
C127 อาจารย์สมชาย บุญลอย
C116 อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
===== ห้องเรียน ======
4410 ห้องเรียน ห้องเรียน ป.โท
====== นักศึกษา ======
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH33 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
P035 กศ 074015 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน S.1
P037 กศ 074015 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน S.3
P036 กศ 074015 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน S.2
P015 กศ082005 พลศึกษาพิเศษ S.1