5511-ห้องเรียน จำนวน 31 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE H13,5511
C069
SH11
SE H13,5511
C069
SH11
SE H13,5511
C069
SH11
 


 


ED D37,5511
C144
PH31
ED D37,5511
C144
PH31
ED D37,5511
C144
PH31
 


 


อังคาร SE H13,5511
C069
SH12
SE H13,5511
C069
SH12
SE H13,5511
C069
SH12
 


 


SE S25,5511
C034
SS21
SE S25,5511
C034
SS21
SE S25,5511
C034
SS21
 


 


พุธ SE S13,5511
C092
SS11
SE S13,5511
C092
SS11
SE S13,5511
C092
SS11
SE S13,5511
C092
SS11
 


SE H14,5511
C069
SH11
SE H14,5511
C069
SH11
SE H14,5511
C069
SH11
 


 


พฤหัสบดี SE H21,5511
C069
SH21
SE H21,5511
C069
SH21
SE H21,5511
C069
SH21
 


 


SE S36,5511
C136
SS31,SS32
SE S36,5511
C136
SS31,SS32
SE S36,5511
C136
SS31,SS32
 


 


ศุกร์ ED P10,5511
C133
EP11
ED P10,5511
C133
EP11
ED P10,5511
C133
EP11
 


 


ED P10,5511
C133
EP12
ED P10,5511
C133
EP12
ED P10,5511
C133
EP12
 


 ====== รายวิชา =====
SE H13 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
ED D37 สข 022002 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูสุขศึกษา 1
SE S25 วท 083136 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 2
SE S13 วท 011003 ฟิสิกส์ทั่วไป
SE H14 ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประวัน
SE H21 ศท 092006 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
SE S36 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
ED P10 ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ
====== อาจารย์ ======
C069 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น
C144 อ.ชนม์ชนก วงศ์มณี
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
C136 อาจารย์ ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C133 อาจารย์ อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
===== ห้องเรียน ======
5511 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 302
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102