5512-ห้องเรียน จำนวน 31 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE H25,5512
C031
SH21
SE H25,5512
C031
SH21
SE H27,5512
C086
SH21
SE H27,5512
C086
SH21
 


SE H12,5512
C037
SH12
SE H12,5512
C037
SH12
SE H12,5512
C037
SH12
 


 


อังคาร SE S12,5512
C136
SS11
SE S12,5512
C136
SS11
SE S12,5512
C136
SS11
 


 


SE H12,5512
C037
SH11
SE H12,5512
C037
SH11
SE H12,5512
C037
SH11
 


 


พุธ SE S12,5512
C136
SS12
SE S12,5512
C136
SS12
SE S12,5512
C136
SS12
 


 


ED P54,5512
C064
P005
ED P54,5512
C064
P005
 


 


 


พฤหัสบดี SE H34,5512
C031
SH31
SE H34,5512
C031
SH31
SE H34,5512
C031
SH31
SE H34,5512
C031
SH31
 


ED P10,5512
C133
EP14
ED P10,5512
C133
EP14
ED P10,5512
C133
EP14
 


 


ศุกร์ SE S33,5512
C139
SS31
SE S33,5512
C139
SS31
SE S33,5512
C139
SS31
 


 


ED P53,5512
C075
P004
ED P53,5512
C075
P004
ED P53,5512
C075
P004
 


 ====== รายวิชา =====
SE H25 วท 073007สุขภาพสิ่งแวดล้อม
SE H27 วท 072018 โภชนาการ
SE H12 ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
SE S12 วท 092004 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ED P54 กศ053005 จิตวิทยาสำหรับครู
SE H34 วท 072135 สุขภาพองค์รวม
ED P10 ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ
SE S33 วท 083002 การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย
ED P53 กศ042003 วิวิจัยทางการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C031 ผศ. วนิดา โนรา
C086 อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล
C037 อาจารย์ดุสิต สุขประเสริฐ
C136 อาจารย์ ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C064 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C133 อาจารย์ อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
C139 อาจารย์ปรัชญา ชมสะห้าย
C075 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ
===== ห้องเรียน ======
5512 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
P005 กศ053005 จิตวิทยาสำหรับครู S.1
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301+302
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
P004 กศ042003 วิจัยทางการศึกษา S.1