5513-ห้องเรียน จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED P12,5513
C052
EP13
ED P12,5513
C052
EP13
ED P12,5513
C052
EP13
 


 


SE S23,5513
C139
SS21
SE S23,5513
C139
SS21
 


 


 


อังคาร SE H15,5513
C137
SH11
SE H15,5513
C137
SH11
SE H15,5513
C137
SH11
SE H15,5513
C137
SH11
 


SE H18,5513
C086
SH12
SE H18,5513
C086
SH12
 


 


 


พุธ SE H24,5513
C144
SH21
SE H24,5513
C144
SH21
SE H23,5513
C086
SH21
SE H23,5513
C086
SH21
 


ED P58,5513
C119
P010
ED P58,5513
C119
P010
ED P58,5513
C119
P010
 


 


พฤหัสบดี ED D27,5513
C050
PH21
ED D27,5513
C050
PH21
ED D26,5513
C035
PH21
ED D26,5513
C035
PH21
 


SE H37,5513
C062
SH31
SE H37,5513
C062
SH31
SE H37,5513
C062
SH31
 


 


ศุกร์ ED P69,5513
C092
P022
ED P69,5513
C092
P022
ED P69,5513
C092
P022
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P12 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
SE S23 วท 081032 จิตวิทยาการกีฬา
SE H15 วท 021004 เคมีทั่วไป
SE H18 วท 072018 โภชนาการ
SE H24 วท 072114 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ 2
SE H23 วท 072101 การควบคุมและป้องกันโรค
ED P58 วท071002 กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
ED D27 สข 012006 การควบคุมและการป้องกันโรค
ED D26 สข 011004 ยาและสารเสพติด
SE H37 วท 072044 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ED P69 ศท092002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
====== อาจารย์ ======
C052 อาจารย์สิรีลักขณ์ ร่มพล
C139 อาจารย์ปรัชญา ชมสะห้าย
C137 อาจารย์พิมพิไล เพาะเจาะ
C086 อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล
C144 อ.ชนม์ชนก วงศ์มณี
C119 ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
C035 อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร
C062 อาจารย์ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
===== ห้องเรียน ======
5513 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
P010 วท071002 กายวิภาคและสรีรวิทยา 2 S.1
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301+302
P022 ศท092002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต S.1