5514-ห้องเรียน จำนวน 31 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE S14,5514
C062
SS11
SE S14,5514
C062
SS11
SE S15,5514
C068
SS11
SE S15,5514
C068
SS11
 


SE H20,5514
C053
SH21
SE H20,5514
C053
SH21
SE H20,5514
C053
SH21
 


 


อังคาร SE H31,5514
C086
SH31
SE H31,5514
C086
SH31
SE H31,5514
C086
SH31
SE H31,5514
C086
SH31
 


SE H35,5514
C061
SH31
SE H35,5514
C061
SH31
 


 


 


พุธ SE H16,5514
C119
SH12
SE H16,5514
C119
SH12
SE H16,5514
C119
SH12
 


 


SE H36,5514
C031
SH31
SE H36,5514
C031
SH31
ED P56,5514
C004
P007
ED P56,5514
C004
P007
 


พฤหัสบดี SE H16,5514
C119
SH11
SE H16,5514
C119
SH11
SE H16,5514
C119
SH11
 


 


 


 


ED P56,5514
C004
P008
ED P56,5514
C004
P008
 


ศุกร์ AR R11,5514
C120
AR11
AR R11,5514
C120
AR11
AR R11,5514
C120
AR11
 


 


ED P11,5514
C050
EP11
ED P11,5514
C050
EP11
ED P11,5514
C050
EP11
 


 ====== รายวิชา =====
SE S14 วท 081042 โภชนาการทางการกีฬา
SE S15 วท 082053 สังคมวิทยาการกีฬา
SE H20 ศท 031010 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว
SE H31 วท 073122 พฤติกรรมสุขภาพ
SE H35 วท 073123 การประเมินโครงการสุขภาพ
SE H16 วท 071001 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
SE H36 วท 073023 ทันตสุขภาพ
ED P56 วท082053 สังคมวิทยาการกีฬา
AR R11 ศท 012010 วาทการ
ED P11 ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
====== อาจารย์ ======
C062 อาจารย์ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C068 อาจารย์ วรางคณา สารศิลป์
C053 อาจารย์กุลชาดา ศรีใส
C086 อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล
C061 อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์
C119 ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
C031 ผศ. วนิดา โนรา
C004 ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
===== ห้องเรียน ======
5514 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301+302
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
P007 วท082053 สังคมวิทยาการกีฬา S.1
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
P008 วท082053 สังคมวิทยาการกีฬา S.2
AR11 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101