5515-ห้องเรียน จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE H32,5515
C053
SH31
SE H32,5515
C053
SH31
SE H32,5515
C053
SH31
 


 


SE H18,5515
C086
SH11
SE H18,5515
C086
SH11
 


 


 


อังคาร SE H26,5515
C062
SH21
SE H26,5515
C062
SH21
SE H26,5515
C062
SH21
 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE H19,5515
C062
SH11
SE H19,5515
C062
SH11
SE H19,5515
C062
SH11
 


 


ED P59,5515
C110
P011
ED P59,5515
C110
P011
 


 


 


พฤหัสบดี SE H19,5515
C062
SH12
SE H19,5515
C062
SH12
SE H19,5515
C062
SH12
 


 


SE H14,5515
C069
SH12
SE H14,5515
C069
SH12
SE H14,5515
C069
SH12
 


 


ศุกร์ SE H28,5515
C061
SH21
SE H28,5515
C061
SH21
 


 


 


ED P59,5515
C110
P012
ED P59,5515
C110
P012
 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H32 ศท 031010 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว
SE H18 วท 072018 โภชนาการ
SE H26 วท 072098 สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
SE H19 วท 072126 การจัดการกับน้ำหนักตัว
ED P59 วท082052 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
SE H14 ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประวัน
SE H28 วท 073123 การประเมินโครงการสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C053 อาจารย์กุลชาดา ศรีใส
C086 อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล
C062 อาจารย์ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C110 อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C069 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น
C061 อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
5515 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301+302
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
P011 วท082052 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย S.1
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
P012 วท082052 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย S.2