6611-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED P22,6611
C064
EP23,EP24
ED P22,6611
C064
EP23,EP24
ED P22,6611
C064
EP23,EP24
ED P22,6611
C064
EP23,EP24
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P22,6611
C064
PH21
ED P22,6611
C064
PH21
ED P22,6611
C064
PH21
ED P22,6611
C064
PH21
 


 


 


 


 


 


พุธ ED P24,6611
C143
EP23
ED P24,6611
C143
EP23
ED P24,6611
C143
EP23
 


 


ED D31,6611
C014
PH33
ED D31,6611
C014
PH33
ED D31,6611
C014
PH33
ED D31,6611
C014
PH33
 


พฤหัสบดี ED P19,6611
C131
EP14
ED P19,6611
C131
EP14
ED P19,6611
C131
EP14
 


 


ED P24,6611
C143
EP24
ED P24,6611
C143
EP24
ED P24,6611
C143
EP24
 


 


ศุกร์ ED P22,6611
C064
EP21,EP22
ED P22,6611
C064
EP21,EP22
ED P22,6611
C064
EP21,EP22
ED P22,6611
C064
EP21,EP22
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P22 กศ 052008 จิตวิทยาสำหรับครู
ED P24 พล 013020 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
ED D31 กศ 023013 การจัดการเรียนรู้
ED P19 ศท 012008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
====== อาจารย์ ======
C064 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C143 อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C131 อาจารย์ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
===== ห้องเรียน ======
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH33 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202