6612-ห้องเรียน จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE S15,6612
C068
SS12
SE S15,6612
C068
SS12
SE S14,6612
C062
SS12
SE S14,6612
C062
SS12
 


 


 


 


 


 


อังคาร SE S10,6612
C133
SS12
SE S10,6612
C133
SS12
SE S10,6612
C133
SS12
 


 


SE S11,6612
C052
SS12
SE S11,6612
C052
SS12
SE S11,6612
C052
SS12
 


 


พุธ SE S24,6612
C037
SS21
SE S24,6612
C037
SS21
SE S24,6612
C037
SS21
SE S24,6612
C037
SS21
 


ED P52,6612
C113
P002
ED P52,6612
C113
P002
ED P52,6612
C113
P002
 


 


พฤหัสบดี SE S10,6612
C133
SS11
SE S10,6612
C133
SS11
SE S10,6612
C133
SS11
 


 


ED D11,6612
C038
PH11
ED D11,6612
C038
PH11
ED D11,6612
C038
PH11
 


 


ศุกร์ SE S11,6612
C052
SS11
SE S11,6612
C052
SS11
SE S11,6612
C052
SS11
 


 


ED P52,6612
C113
P003
ED P52,6612
C113
P003
ED P52,6612
C113
P003
 


 ====== รายวิชา =====
SE S15 วท 082053 สังคมวิทยาการกีฬา
SE S14 วท 081042 โภชนาการทางการกีฬา
SE S10 ศท 021009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
SE S11 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
SE S24 วท 082039 ชีวกลศาสตร์การกีฬา
ED P52 วท082010 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา
ED D11 ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
====== อาจารย์ ======
C068 อาจารย์ วรางคณา สารศิลป์
C062 อาจารย์ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C133 อาจารย์ อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
C052 อาจารย์สิรีลักขณ์ ร่มพล
C037 อาจารย์ดุสิต สุขประเสริฐ
C113 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
C038 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
===== ห้องเรียน ======
6612 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
P002 วท082010 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บฯ S.1
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
P003 วท082010 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บฯ S.2