6613-ห้องเรียน จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE S20,6613
C144
SS21
SE S20,6613
C144
SS21
SE S20,6613
C144
SS21
 


 


ED P10,6613
C133
EP13
ED P10,6613
C133
EP13
ED P10,6613
C133
EP13
 


 


อังคาร SE S34,6613
C034
SS31
SE S34,6613
C034
SS31
SE S34,6613
C034
SS31
 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE S30,6613
C137
SS31
SE S30,6613
C137
SS31
SE S30,6613
C137
SS31
 


 


SE H22,6613
C086
SH21
SE H22,6613
C086
SH21
SE H22,6613
C086
SH21
 


 


พฤหัสบดี SE S13,6613
C092
SS12
SE S13,6613
C092
SS12
SE S13,6613
C092
SS12
SE S13,6613
C092
SS12
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE S21,6613
C103
SS21
SE S21,6613
C103
SS21
SE S21,6613
C103
SS21
 


 


ED P72,6613
C052
P025
ED P72,6613
C052
P025
ED P72,6613
C052
P025
 


 ====== รายวิชา =====
SE S20 ศท 021008 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ED P10 ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ
SE S34 วท 084134 การเป็นผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย
SE S30 ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
SE H22 วท 081020 กีฬาเพื่อสุขภาพ
SE S13 วท 011003 ฟิสิกส์ทั่วไป
SE S21 ศท 072006 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
ED P72 ศท051001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
====== อาจารย์ ======
C144 อ.ชนม์ชนก วงศ์มณี
C133 อาจารย์ อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
C137 อาจารย์พิมพิไล เพาะเจาะ
C086 อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
C103 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C052 อาจารย์สิรีลักขณ์ ร่มพล
===== ห้องเรียน ======
6613 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
P025 ศท051001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ S.1