6614-ห้องเรียน จำนวน 26 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE S31,6614
C136
SS32
SE S31,6614
C136
SS32
SE S31,6614
C136
SS32
SE S31,6614
C136
SS32
 


 


 


 


 


 


อังคาร AR R37,6614
C042
AR31
AR R37,6614
C042
AR31
AR R37,6614
C042
AR31
 


 


ED P25,6614
C066
EP21
ED P25,6614
C066
EP21
ED P25,6614
C066
EP21
 


 


พุธ SE S33,6614
C139
SS32
SE S33,6614
C139
SS32
SE S33,6614
C139
SS32
 


 


 


SE S27,6614
C136
SS21
SE S27,6614
C136
SS21
 


 


พฤหัสบดี SE S31,6614
C136
SS31
SE S31,6614
C136
SS31
SE S31,6614
C136
SS31
SE S31,6614
C136
SS31
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE S34,6614
C034
SS32
SE S34,6614
C034
SS32
SE S34,6614
C034
SS32
 


 


ED P71,6614
C069
P024
ED P71,6614
C069
P024
ED P71,6614
C069
P024
ED P71,6614
C069
P024
 ====== รายวิชา =====
SE S31 วท 101001 การวิจัยเบื้องต้น
AR R37 ทท 012012 การส่งเสริมการขายและการโฆษณาการท่องเที่ยว
ED P25 สข 013027 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางกีฬา
SE S33 วท 083002 การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย
SE S27 วท 102002 สถิติทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
SE S34 วท 084134 การเป็นผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย
ED P71 ศท081001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C136 อาจารย์ ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C042 อาจารย์อรรณพร สุริโย
C066 อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล
C139 อาจารย์ปรัชญา ชมสะห้าย
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
C069 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 302
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
P024 ศท081001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน S.1