6615-ห้องเรียน จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED P19,6615
C131
EP11
ED P19,6615
C131
EP11
ED P19,6615
C131
EP11
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P19,6615
C131
EP12
ED P19,6615
C131
EP12
ED P19,6615
C131
EP12
 


 


ED P13,6615
C127
EP14
ED P13,6615
C127
EP14
ED P13,6615
C127
EP14
 


 


พุธ ED P19,6615
C131
EP13
ED P19,6615
C131
EP13
ED P19,6615
C131
EP13
 


 


SE H15,6615
C137
SH12
SE H15,6615
C137
SH12
SE H15,6615
C137
SH12
SE H15,6615
C137
SH12
 


พฤหัสบดี SE S30,6615
C137
SS32
SE S30,6615
C137
SS32
SE S30,6615
C137
SS32
 


 


ED P12,6615
C052
EP11
ED P12,6615
C052
EP11
ED P12,6615
C052
EP11
 


 


ศุกร์ ED D11,6615
C050
EP12
ED D11,6615
C050
EP12
ED D11,6615
C050
EP12
 


 


ED P68,6615
C043
P021
ED P68,6615
C043
P021
ED P68,6615
C043
P021
 


 ====== รายวิชา =====
ED P19 ศท 012008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ED P13 กศ 011006 พื้นฐานการศึกษา
SE H15 วท 021004 เคมีทั่วไป
SE S30 ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ED P12 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ED D11 ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
ED P68 ศท062004 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C131 อาจารย์ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
C127 อาจารย์สมชาย บุญลอย
C137 อาจารย์พิมพิไล เพาะเจาะ
C052 อาจารย์สิรีลักขณ์ ร่มพล
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
C043 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
===== ห้องเรียน ======
6615 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 302
P021 ศท062004 กฎหมายในชีวิตประจำวัน S.1