6617-ห้องเรียนภายวิภาค (ดร.ลัดดา) จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร SE S22,6617
C022,C139
SS21
SE S22,6617
C022,C139
SS21
SE S22,6617
C022,C139
SS21
 


 


ED D16,6617
C022,C139
PH11
ED D16,6617
C022,C139
PH11
ED D16,6617
C022,C139
PH11
 


 


พุธ ED P16,6617
C022
EP11
ED P16,6617
C022
EP11
ED P16,6617
C022
EP11
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P16,6617
C022
EP14
ED P16,6617
C022
EP14
ED P16,6617
C022
EP14
 


 


ED P57,6617
C061
P009
ED P57,6617
C061
P009
ED P57,6617
C061
P009
 


 ====== รายวิชา =====
SE S22 วท 071002 กายวิภาคและสรีรวิทยา2
ED D16 สข 001002 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
ED P16 สข 001002 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
ED P57 วท083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
====== อาจารย์ ======
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C139 อาจารย์ปรัชญา ชมสะห้าย
C061 อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
6617 ห้องเรียนภายวิภาค (ดร.ลัดดา)
====== นักศึกษา ======
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
P009 วท083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย S.1