7711-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน จำนวน 31 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED D32,7711
C047
PH31
ED D32,7711
C047
PH31
ED D33,7711
C112
PH31
ED D33,7711
C112
PH31
 


ED D30,7711
C004
PH32
ED D30,7711
C004
PH32
ED D30,7711
C004
PH32
ED D30,7711
C004
PH32
 


อังคาร ED P20,7711
C102
EP23
ED P20,7711
C102
EP23
ED P20,7711
C102
EP23
ED P20,7711
C102
EP23
 


ED D30,7711
C004
PH33
ED D30,7711
C004
PH33
ED D30,7711
C004
PH33
ED D30,7711
C004
PH33
 


พุธ ED D21,7711
C021
PH21
ED D21,7711
C021
PH21
ED D21,7711
C021
PH21
ED D21,7711
C021
PH21
 


ED D36,7711
C104
PH32
ED D36,7711
C104
PH32
ED D32,7711
C047
PH34
ED D32,7711
C047
PH34
 


พฤหัสบดี ED D38,7711
C065
PH31
ED D38,7711
C065
PH31
ED D38,7711
C065
PH31
ED D38,7711
C065
PH31
 


ED D37,7711
C144
PH32
ED D37,7711
C144
PH32
ED D37,7711
C144
PH32
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED D32 พล 013001 การจัดการแข่งขันกีฬา
ED D33 พล 013004 บริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED D30 กศ 023012 การพัฒนาหลักสูตร
ED P20 กศ 032004 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา
ED D21 กศ 032004 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา
ED D36 สข 012005 สุขภาพผู้บริโภค
ED D38 พล 013023วิธีการสอนพลศึกษา 1
ED D37 สข 022002 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูสุขศึกษา 1
====== อาจารย์ ======
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C112 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์
C004 ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์
C102 อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
C144 อ.ชนม์ชนก วงศ์มณี
===== ห้องเรียน ======
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH32 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
PH33 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH34 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304