7712-ห้องเรียน จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ AR M25,7712
C067,C129
AM21
AR M25,7712
C067,C129
AM21
AR M25,7712
C067,C129
AM21
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M15,7712
C038,C043
AM12
AR M15,7712
C038,C043
AM12
AR M15,7712
C038,C043
AM12
 


 


AR R33,7712
C040
AR31
AR R33,7712
C040
AR31
AR R33,7712
C040
AR31
 


 


พุธ AR M12,7712
C140
AM11
AR M12,7712
C140
AM11
AR M12,7712
C140
AM11
 


 


ED P25,7712
C066
EP22
ED P25,7712
C066
EP22
ED P25,7712
C066
EP22
 


 


พฤหัสบดี AR M14,7712
C042
AM11
AR M14,7712
C042
AM11
AR M14,7712
C042
AM11
 


 


AR M32,7712
C122
AM31
AR M32,7712
C122
AM31
AR M32,7712
C122
AM31
AR M32,7712
C122
AM31
 


ศุกร์ AR M15,7712
C038,C043
AM11
AR M15,7712
C038,C043
AM11
AR M15,7712
C038,C043
AM11
 


 


AR R27,7712
C109
AR21
AR R27,7712
C109
AR21
AR R27,7712
C109
AR21
AR R27,7712
C109
AR21
 ====== รายวิชา =====
AR M25 พล 012011 การวางแผนและพัฒนากีฬา
AR M15 บธ 001017 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
AR R33 นก 003001 สถิติและการวิจัยสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR M12 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ED P25 สข 013027 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางกีฬา
AR M14 บธ 042009 การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
AR M32 บธ 113002 การจัดการกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมเชิงธุรกิจ
AR R27 ทท 021003 มัคคุเทศก์
====== อาจารย์ ======
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
C129 อาจารย์ เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C038 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C043 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
C040 ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
C140 อ.ประภาศิริ กลางพอน
C066 อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล
C042 อาจารย์อรรณพร สุริโย
C122 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
===== ห้องเรียน ======
7712 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201