7713-ห้องเรียน จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ AR R26,7713
C042
AR21
AR R26,7713
C042
AR21
AR R26,7713
C042
AR21
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M25,7713
C067,C129
AM22
AR M25,7713
C067,C129
AM22
AR M25,7713
C067,C129
AM22
 


 


AR R13,7713
C136
AR11
AR R13,7713
C136
AR11
AR R13,7713
C136
AR11
 


 


พุธ AR M23,7713
C038
AM22
AR M23,7713
C038
AM22
AR M23,7713
C038
AM22
 


 


AR R12,7713
C140
AR11
AR R12,7713
C140
AR11
AR R12,7713
C140
AR11
 


 


พฤหัสบดี AR M12,7713
C140
AM12
AR M12,7713
C140
AM12
AR M12,7713
C140
AM12
 


 


AR R14,7713
C060
AR11
AR R14,7713
C060
AR11
AR R14,7713
C060
AR11
 


 


ศุกร์ AR M21,7713
C084
AM21
AR M21,7713
C084
AM21
AR M21,7713
C084
AM21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R26 บธ 043007 การตลาดสำหรับนันทนาการ และ การท่องเทียว
AR M25 พล 012011 การวางแผนและพัฒนากีฬา
AR R13 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
AR M23 บธ072038 การจัดการธุรกิจกีฬา
AR R12 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
AR M12 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
AR R14 นก 042001 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR M21 ศท 032015 การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
====== อาจารย์ ======
C042 อาจารย์อรรณพร สุริโย
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
C129 อาจารย์ เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C136 อาจารย์ ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C038 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C140 อ.ประภาศิริ กลางพอน
C060 อาจารย์ทักษดนัย กาญจนากร
C084 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์
===== ห้องเรียน ======
7713 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AR11 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201