7714-ห้องเรียน จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ AR M11,7714
C120
AM11
AR M11,7714
C120
AM11
AR M11,7714
C120
AM11
 


 


AR R28,7714
C108
AR21
AR R28,7714
C108
AR21
AR R28,7714
C108
AR21
AR R28,7714
C108
AR21
 


อังคาร AR M13,7714
C092
AM11
AR M13,7714
C092
AM11
AR M13,7714
C092
AM11
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR M11,7714
C120
AM12
AR M11,7714
C120
AM12
AR M11,7714
C120
AM12
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M33,7714
C143
AM31
AR M33,7714
C143
AM31
AR M34,7714
C122
AM31
AR M34,7714
C122
AM31
 


AR R23,7714
C103
AR21
AR R23,7714
C103
AR21
AR R23,7714
C103
AR21
 


 


ศุกร์ AR R34,7714
C109
AR31
AR R34,7714
C109
AR31
AR R34,7714
C109
AR31
AR R34,7714
C109
AR31
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M11 ศท 011006 การใช้ภาษาไทย
AR R28 ทท 022001 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
AR M13 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
AR M33 วท 083002 การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย
AR M34 วท 084011 การเป็นผู้ฝึกกีฬา
AR R23 ศท 072006 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
AR R34 ทท 023002 การวางแผนและการจัดนำเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C108 อาจารย์วรากร คำปลิว
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
C143 อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่
C122 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
C103 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301