7715-ห้องเรียน จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ AR M13,7715
C092
AM12
AR M13,7715
C092
AM12
AR M13,7715
C092
AM12
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M22,7715
C084
AM21
AR M22,7715
C084
AM21
AR M22,7715
C084
AM21
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR R24,7715
C083
AR21
AR R24,7715
C083
AR21
AR R24,7715
C083
AR21
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M21,7715
C084
AM22
AR M21,7715
C084
AM22
AR M21,7715
C084
AM22
 


 


AR M22,7715
C084
AM22
AR M22,7715
C084
AM22
AR M22,7715
C084
AM22
 


 


ศุกร์ AR R25,7715
C108
AR21
AR R25,7715
C108
AR21
AR R25,7715
C108
AR21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M13 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
AR M22 ศท 012008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
AR R24 นก 032003 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR M21 ศท 032015 การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
AR R25 นก 012002 จิตวิทยาสังคมของนันทนาการ
====== อาจารย์ ======
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
C084 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C108 อาจารย์วรากร คำปลิว
===== ห้องเรียน ======
7715 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202