7716-ห้องเรียน (ห้องคณะศิลป์ฯ) จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ AR R32,7716
C083
AR31
AR R32,7716
C083
AR31
AR R32,7716
C083
AR31
AR R32,7716
C083
AR31
 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M31,7716
C040
AM31
AR M31,7716
C040
AM31
AR M31,7716
C040
AM31
 


 


ED P34,7716
C067
EP31
ED P34,7716
C067
EP31
ED P34,7716
C067
EP31
 


 


พุธ AR M24,7716
C122
AM21
AR M24,7716
C122
AM21
AR M24,7716
C122
AM21
AR M24,7716
C122
AM21
 


AR R22,7716
C040
AR21
AR R22,7716
C040
AR21
AR R22,7716
C040
AR21
 


 


พฤหัสบดี AR M23,7716
C038
AM21
AR M23,7716
C038
AM21
AR M23,7716
C038
AM21
 


 


AR R31,7716
C109,C083
AR31
AR R31,7716
C109,C083
AR31
AR R31,7716
C109,C083
AR31
 


 


ศุกร์ AR M24,7716
C122
AM22
AR M24,7716
C122
AM22
AR M24,7716
C122
AM22
AR M24,7716
C122
AM22
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R32 นก 023006 นันทนาการเพื่อการพัฒนาชุมชน
AR M31 บธ 004018 สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ
ED P34 พล 071088 ทักษะและการสอนลีลาศเพื่อสุขภาพ
AR M24 พล 073039 จัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา
AR R22 ศท 061005 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
AR M23 บธ072038 การจัดการธุรกิจกีฬา
AR R31 นก 032001 การจัดและการบริหารนันทนาการและการท่องเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C040 ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
C122 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
C038 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
===== ห้องเรียน ======
7716 ห้องเรียน (ห้องคณะศิลป์ฯ)
====== นักศึกษา ======
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202