8811-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน จำนวน 26 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED P35,8811
C006
EP32
ED P35,8811
C006
EP32
ED P35,8811
C006
EP32
ED P35,8811
C006
EP32
 


ED P24,8811
C143
EP21
ED P24,8811
C143
EP21
ED P24,8811
C143
EP21
 


 


อังคาร ED P35,8811
C006
EP31
ED P35,8811
C006
EP31
ED P35,8811
C006
EP31
ED P35,8811
C006
EP31
 


ED P24,8811
C143
EP22
ED P24,8811
C143
EP22
ED P24,8811
C143
EP22
 


 


พุธ ED P44,8811
C075
EP47,EP48
EH41
ED P44,8811
C075
EP47,EP48
EH41
ED P44,8811
C075
EP47,EP48
EH41
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P44,8811
C075
EP43,EP44
ED P44,8811
C075
EP43,EP44
ED P44,8811
C075
EP43,EP44
 


 


ED P44,8811
C075
EP45,EP46
ED P44,8811
C075
EP45,EP46
ED P44,8811
C075
EP45,EP46
 


 


ศุกร์ ED P44,8811
C075
EP41,EP42
ED P44,8811
C075
EP41,EP42
ED P44,8811
C075
EP41,EP42
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P35 พล 013023 วิธีการสอนพลศึกษา 1
ED P24 พล 013020 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
ED P44 กศ 043004 วิจัยในชั้นเรียน
====== อาจารย์ ======
C006 ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
C143 อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่
C075 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ
===== ห้องเรียน ======
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP47 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 407
EP48 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 408
EH41 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
EP45 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 405
EP46 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 406
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402