8812-ห้องเรียน จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR R16,8812
C130
AR11
AR R16,8812
C130
AR11
AR R16,8812
C130
AR11
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR R35,8812
C130,C108
AR31
AR R35,8812
C130,C108
AR31
AR R35,8812
C130,C108
AR31
 


 


ED P12,8812
C052
EP12
ED P12,8812
C052
EP12
ED P12,8812
C052
EP12
 


 


พฤหัสบดี AR R15,8812
C083
AR11
AR R15,8812
C083
AR11
AR R15,8812
C083
AR11
 


 


ED P25,8812
C066
EP23
ED P25,8812
C066
EP23
ED P25,8812
C066
EP23
 


 


ศุกร์ ED P25,8812
C066
EP24
ED P25,8812
C066
EP24
ED P25,8812
C066
EP24
 


 


ED P14,8812
C118
EP14
ED P14,8812
C118
EP14
 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R16 ทท 012002 ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวไทย
AR R35 บธ 073045 ธุรกิจการบิน
ED P12 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
AR R15 นก 012005 การจัดการกีฬาทางนันทนาการ
ED P25 สข 013027 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางกีฬา
ED P14 กศ 052006 จิตวิทยาพัฒนาการ
====== อาจารย์ ======
C130 อาจารย์ ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
C108 อาจารย์วรากร คำปลิว
C052 อาจารย์สิรีลักขณ์ ร่มพล
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C066 อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
===== ห้องเรียน ======
8812 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR11 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104