8813-ห้องเรียน จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P12,8813
C140
EP14
ED P12,8813
C140
EP14
ED P12,8813
C140
EP14
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED D10,8813
C133
PH11
ED D10,8813
C133
PH11
ED D10,8813
C133
PH11
 


 


ED D13,8813
C092
PH11
ED D13,8813
C092
PH11
ED D13,8813
C092
PH11
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR M14,8813
C042
AM12
AR M14,8813
C042
AM12
AR M14,8813
C042
AM12
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P12 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ED D10 ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง – การพูดภาษาอังกฤษ
ED D13 ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
AR M14 บธ 042009 การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
====== อาจารย์ ======
C140 อ.ประภาศิริ กลางพอน
C133 อาจารย์ อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
C042 อาจารย์อรรณพร สุริโย
===== ห้องเรียน ======
8813 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102