8814-ห้องเรียน จำนวน 11 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED D33,8814
C112
PH33
ED D33,8814
C112
PH33
 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED D36,8814
C104
PH33
ED D36,8814
C104
PH33
 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED D31,8814
C014
PH31
ED D31,8814
C014
PH31
ED D31,8814
C014
PH31
ED D31,8814
C014
PH31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR M35,8814
C058
AM31
AR M35,8814
C058
AM31
AR M35,8814
C058
AM31
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED D33 พล 013004 บริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED D36 สข 012005 สุขภาพผู้บริโภค
ED D31 กศ 023013 การจัดการเรียนรู้
AR M35 พล 031051 เรือพาย
====== อาจารย์ ======
C112 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C058 อาจารย์ศุภกร ลาภกองศิลป์
===== ห้องเรียน ======
8814 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH33 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301