8815-ห้องเรียน จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED D14,8815
C127
PH11
ED D14,8815
C127
PH11
ED D14,8815
C127
PH11
 


 


ED D20,8815
C120
PH21
ED D20,8815
C120
PH21
ED D20,8815
C120
PH21
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE H33,8815
C040
SH31
SE H33,8815
C040
SH31
SE H33,8815
C040
SH31
SE H33,8815
C040
SH31
 


ED D33,8815
C112
PH34
ED D33,8815
C112
PH34
 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED D36,8815
C104
PH31
ED D36,8815
C104
PH31
 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED D14 กศ 011006 พื้นฐานการศึกษา
ED D20 ศท 012008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
SE H33 วท 101001 การวิจัยเบื้องต้น
ED D33 พล 013004 บริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED D36 สข 012005 สุขภาพผู้บริโภค
====== อาจารย์ ======
C127 อาจารย์สมชาย บุญลอย
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C040 ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
C112 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
===== ห้องเรียน ======
8815 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301+302
PH34 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301