8816-ห้องเรียน จำนวน 8 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED P30,8816
C019
EP32
ED P30,8816
C019
EP32
ED P30,8816
C019
EP32
ED P30,8816
C019
EP32
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR R27,8816
C109
AR21
AR R27,8816
C109
AR21
AR R27,8816
C109
AR21
AR R27,8816
C109
AR21
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P30 กศ 023012 การพัฒนาหลักสูตร
AR R27 ทท 021003 มัคคุเทศก์
====== อาจารย์ ======
C019 อาจารย์พรพรรณ กาญจนากร
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
===== ห้องเรียน ======
8816 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201